การจัดการภาวะวิกฤต

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของ บสย. ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญ ในหลาย ๆ ด้าน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่ง แม้ว่า บสย. จะจัดให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงบางประการที่อาจไม่สามารถป้องกันได้ เช่น การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเกิดอุทกภัยร้ายแรง หรือการชุมนุมประท้วงทางการเมือง เป็นต้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ บสย. ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้ในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการได้
บสย. จึงได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMs) ตามกรอบมาตรฐานที่เป็นสากลและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับทั่วไป ได้แก่ แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มาตรฐานสากลด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301: 2019 (Business Continuity Management : BCMS) เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) และเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่าทุกผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ บสย. มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง ภายใต้เหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ

กรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้