โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 40 ลบ. ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกโครงการย่อย ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยดังนี้

1. ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล บัญชีเล่มเดียว
เป็น SMEs ประเภทนิติบุคคล ที่ใช้งบการเงินส่งกรมสรรพากรในการพิจารณายื่นขอสินเชื่อ หรืออยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อนิติบุคคลบัญชีเล่มเดียวของสถาบันการเงิน
วงเงินค้ำประกันรวม 20,000 ล้านบาท

2. ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย (KTB)
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจาก KTB ตามโครงการสินเชื่อประชารัฐ หรือสินเชื่อนโยบายรัฐ
วงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท

3. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
เป็น SMEsที่ได้รับสินเชื่อผ่าน SFIs ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
วงเงินค้ำประกันรวม 40,000 ล้านบาท

4. ผู้ประกอบการ SMEs รายเล็ก
เป็น SMEs รายเล็กที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท
วงเงินค้ำประกันรวม 30,000 ล้านบาท

5. ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป
เป็น SMEs ทั่วไปที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
วงเงินค้ำประกันรวม 30,000 ล้านบาท

6. ผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เป็น SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล (จดทะเบียน) ในรูปแบบสหกรณ์ ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วงเงินค้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาท

7. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกัน
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกันทุกประเภท ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ วงเงินค้ำประกันรวม 3,000 ล้านบาท 

8. ผู้ประกอบการ SMEs Supply chain  program
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ Supply chain ของสถาบันการเงิน วงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาท

9. อื่นๆ ตามที่ บสย. จะจัดสรรเป็นการเฉพาะกับรายสถาบันการเงิน
เป็น SMEs กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินซึ่ง บสย. จะทำความตกลงกับสถาบันการเงินซึ่งจะประกาศต่อไป
วงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท
 
หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขการค้ำประกันโครงการย่อยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารทหารไทย  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป
 • ธนาคารกสิกรไทย  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน   1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป   
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน   1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  4. SMEs ทั่วไป  
 • ธนาคารทิสโก้  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs รายเล็ก  2. SMEs ทั่วไป  
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว   2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป  
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  4. SMEs ทั่วไป  
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  4. SMEs ทั่วไป  
 • ธนาคารไทยพาณิชย์  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว   2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป 
 • ธนาคารยูโอบี  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน   1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป 
 • ธนาคารธนชาต  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน 1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs ทั่วไป 
 • ธนาคารเกียรตินาคิน  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน   1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป 
 • ธนาคารกรุงไทย  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย (KTB) 2. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  3. SMEs รายเล็ก  4. SMEs ทั่วไป 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน   1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  4. SMEs ทั่วไป  5. SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร
 • ธนาคารกรุงเทพ  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน   1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ทั่วไป 
 • ธนาคารออมสิน  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs รายเล็ก  2. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ใช้รูปแบบการค้ำประกัน  1. SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว  2. SMEs รายเล็ก  3. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  4. SMEs ทั่วไป  

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับการยกเว้นเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้)
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามรายโครงการย่อย เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี  
 • โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปีแรก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละโครงการ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 150,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน
 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD