โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8)

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้

1. บสย. SMEs ดีแน่นอน
เป็น SMEs ทั่วไปที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันรวม 40,000 ล้านบาท

2. บสย. SMEs บัญชีเดียว
เป็น SMEs ที่ใช้งบการเงินส่งกรมสรรพากรในการพิจารณายื่นขอสินเชื่อ หรืออยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อบัญชีเดียวของสถาบันการเงิน วงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท

3. บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกัน    
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกันทุกประเภท ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ วงเงินค้ำประกันรวม 3,000 ล้านบาท

4. บสย. SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร              
เป็น SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล (จดทะเบียน) ในรูปแบบสหกรณ์ ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาท

5. บสย. SMEs Supply chain/Franchise        
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ Supply chain ของสถาบันการเงินหรือได้รับสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ Franchise วงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาท

6. สำหรับผลิตภัณฑ์/โครงการใหม่
เป็น SMEs กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินซึ่ง บสย. จะทำความตกลงกับสถาบันการเงินซึ่งจะประกาศต่อไป วงเงินค้ำประกันรวม 93,000 ล้านบาท
 
หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขของรูปแบบโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารกรุงเทพ  
 • ธนาคารกรุงไทย  
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 • ธนาคารกสิกรไทย  
 • ธนาคารเกียรตินาคิน  
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  
 • ธนาคารทหารไทย 
 • ธนาคารทิสโก้ 
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์  
 • ธนาคารธนชาต 
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารยูโอบี 
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารออมสิน  
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
(สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับการยกเว้นเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้)
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆของรูปแบบโครงการ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการ ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปี 2 ปีแรก ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการ
 • ค่าจัดการค้ำประกันต่อหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินที่ขอให้ค้ำประกันสินเชื่อเฉพาะวงเงินค้ำประกันสินเชื่อส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่บสย.ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 150,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

หมายเหตุ


สำหรับ SMEs ที่ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ PGS 7 จาก บสย. ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา และมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ PGS 8 ให้ติดต่อแสดงความจำนงไปยังธนาคารสาขาที่ท่านใช้บริการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารและ บสย. กำหนด
 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD