โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8)

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้

1. บสย. SMEs ดีแน่นอน
เป็น SMEs ทั่วไปที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันรวม 64,000 ล้านบาท

2. บสย. SMEs บัญชีเดียว
เป็น SMEs ที่ใช้งบการเงินส่งกรมสรรพากรในการพิจารณายื่นขอสินเชื่อ หรืออยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อบัญชีเดียวของสถาบันการเงิน วงเงินค้ำประกันรวม 14,400 ล้านบาท

3. บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกัน    
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกันทุกประเภท ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ วงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาท

4. บสย. SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน              
เป็น SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล (จดทะเบียน) ในรูปแบบสหกรณ์ ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม / กองทุนหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน ขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจไม่นำไปปล่อยสินเชื่อต่อ วงเงินค้ำประกันรวม 150 ล้านบาท
5. บสย. SMEs Supply chain/Franchise        
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ Supply chain ของสถาบันการเงินหรือได้รับสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ Franchise วงเงินค้ำประกันรวม 600 ล้านบาท

6. บสย. SMEs D ยกกำลังสาม (มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย)
เป็นSMEs ที่ได้รับสินเชื่อทุกโครงการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วงเงินค้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาท 
 
7. บสย. SMEs สร้างไทย (มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย)
เป็น SMEs ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา วงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาท

 8. บสย. SMEs เช่าซื้อ ลิสซิ่ง
เป็น SMEs ที่ต้องการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ยานพาหนะต่างๆ เช่นรถเก๋ง รถกระบะ รถปิกอัพ รถบรรทุก รถขนส่ง ฯลฯ หรือ เครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องจักรในโรงงาน รถไถ รถแทร็คเตอร์ รถเครน รถในงานก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ วงเงินค้ำประกันรวม 150 ล้านบาท

9.บสย. SMEs พลิกฟื้นท่องเที่ยว
เป็น SMEs ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ได้รับสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน วงเงินค้ำประกันรวม 3,700 ล้านบาท 

10.บสย. SMEs ชีวิตใหม่
เป็น SMEs ทั่วไป ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท (วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินภายใต้รูปแบบนี้)
 
หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขของรูปแบบโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารกรุงเทพ  
 • ธนาคารกรุงไทย  
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 • ธนาคารกสิกรไทย  
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  
 • ธนาคารทหารไทย 
 • ธนาคารทิสโก้ 
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์  
 • ธนาคารธนชาต 
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารยูโอบี 
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารออมสิน  
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
(สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร/กองทุนหมู่บ้าน ได้รับการยกเว้นเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้)
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆของรูปแบบโครงการ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการ ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปี 2 ปีแรก ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการ
 • ค่าจัดการค้ำประกันต่อหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินที่ขอให้ค้ำประกันสินเชื่อเฉพาะวงเงินค้ำประกันสินเชื่อส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท (สำหรับรูปแบบ บสย. SMEs พลิกฟื้นท่องเที่ยว ยกเว้นค่าจัดการค้ำประกัน)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่บสย.ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี (สำหรับรูปแบบ บสย. SMEs เช่าซื้อ ลิสซิ่ง สูงสุดไม่เกิน 8 ปี)

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 150,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน                          (สำหรับรูปแบบ บสย. SMEs D ยกกำลังสาม สิ้นสุดรับ คำขอภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้