โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย (ตามมาตรการ ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย)

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่มีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง รวมถึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และได้รับสินเชื่อเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องจากสถาบันการเงิน

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท 

คุณสมบัติของ SMEs


 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • เป็น SMEs ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา หรือ ผู้ขอเป็น SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่องและได้รับอนุมัติสินเชื่อ Refinance เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน และไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินภายใต้โครงการ PGS8  ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 60,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปี 2 ปีแรก
 • ค่าจัดการค้ำประกันต่อหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินที่ขอให้ค้ำประกันสินเชื่อเฉพาะวงเงินค้ำประกันสินเชื่อส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่บสย.ประกาศ

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารกรุงเทพ 
 • ธนาคารกรุงไทย 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 • ธนาคารกสิกรไทย 
 • ธนาคารเกียรตินาคิน 
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ