โครงการที่ร่วมกับ สถาบันการเงิน

โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 6 ( บสย. SMEs ไทยชนะ)

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (เฟสแรก 10,000 ล้านบาท) รวมทุกสถาบันการเงิน  

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกสถาบันการเงิน) โดยนับเฉพาะการค้ำประกันภายใต้โครงการนี้ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาการค้ำประกัน


ไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • บสย. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ปัจจุบันมี 5 กลุ่ม ดังนี้
  หมายเหตุ : ลำดับที่ 4,5 เฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น
                  ลำดับที่ 6,7 เฉพาะธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยเท่านั้น
   
 • ค่าจัดการค้ำประกันได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการค้ำประกันดังตารางข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่บสย.ประกาศ
 

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


 • สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือวงเงิน ค้ำประกันเฟสแรกครบ 10,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารกรุงไทย
-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
-ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้