โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ
Soft Loan พลัส

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan หรือตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฯ

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


วงเงินค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับภายใต้ พ.ร.ก. Soft Loan หรือตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฯ สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 57,000 ล้านบาท

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 
 • ธนาคารกรุงไทย  
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 • ธนาคารกสิกรไทย  
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  
 • ธนาคารทหารไทย 
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
 • ธนาคารยูโอบี   
 • ธนาคารออมสิน 
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 •  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan หรือตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฯ
หมายเหตุ : ก่อนวันที่จะเริ่มการค้ำประกันในปีที่ 3 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ผู้ให้สินเชื่อจะต้องรับรองว่า ณ วันที่เริ่มการค้ำประกัน สถานะบัญชี SMEs ที่มีอยู่กับผู้ให้สินเชื่อต้องเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ให้สินเชื่อไม่ได้ยื่นขอรับการชดเชยจากกระทรวงการคลังตาม พ.ร.ก. Soft Loan

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ โดยเริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในปีที่การค้ำประกันเริ่มมีผลตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป
 • ค่าจัดการค้ำประกันต่อหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินที่ขอให้ค้ำประกันสินเชื่อเฉพาะวงเงินค้ำประกันสินเชื่อส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย. ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


ไม่เกิน 8 ปี โดยการค้ำประกันจะเริ่มต้นในปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรายได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan หรือตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฯ

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 57,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้