โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9)

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้
1. บสย. SMEs ดีแน่นอน วงเงินค้ำประกันรวม 20,000 ล้านบาท
เป็น SMEs ทั่วไปที่มีทรัพย์สินถาวร(ไม่รวมที่ดิน)มีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

2. บสย. SMEs บัญชีเดียว วงเงินค้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาท
เป็น SMEs บัญชีเดียวหรืออยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อบัญชีเดียวของสถาบันการเงินหรือใช้ข้อมูลจากเอกสารภาษีประกอบการพิจารณา

3. บสย. SMEs ที่ได้รับหนังสือค้ำประกัน วงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาท เป็น SMEs ที่ต้องการสินเชื่อใหม่ประเภทหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทุกประเภท

4. บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินค้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาท เป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน  (วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินภายใต้รูปแบบนี้)

5. รอการจัดสรรผลิตภัณฑ์/โครงการใหม่ วงเงินค้ำประกันรวม 118,000 ล้านบาท

หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขของรูปแบบโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


สถาบันที่ร่วมลงนาม MOU ปัจจุบัน ได้แก่
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรอบปีล่าสุด หรือ 1 ปีก่อนหน้า
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆของรูปแบบโครงการ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับ SMEs ในแต่ละกลุ่มตามระดับความเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปี 2 ปีแรก หรือขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย

  ค่าดำเนินการค้ำประกัน
 • SMEs ต้องชำระค่าดำเนินการค้ำประกัน สำหรับการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 500 บาท และการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท ถึง 40 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 1,500 บาท และการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินมากกว่า 40 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย.ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


 • สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงินของแต่ละรูปแบบโครงการย่อย รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 150,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน  

(สำหรับรูปแบบ บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 31 มกราคม 2564)   
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้