โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9)

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สำหรับ บสย. SMEs เติมเต็มรายย่อย วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินภายใต้รูปแบบนี้ 

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้
1. บสย. SMEs บัญชีเดียว วงเงินค้ำประกันรวม 11,000 ล้านบาท
เป็น SMEs บัญชีเดียวหรืออยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อบัญชีเดียวของสถาบันการเงินหรือใช้ข้อมูลจากเอกสารภาษีประกอบการพิจารณา
 
2. บสย. SMEs ที่ได้รับหนังสือค้ำประกัน วงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาท เป็น SMEs ที่ต้องการสินเชื่อใหม่ประเภทหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทุกประเภท
 
3. บสย.SMEs นำเข้า-ส่งออก วงเงินค้ำประกันรวม 1,000 ล้านบาท เป็น SMEs ที่ประกอบธุรกิจทุกประเภทนำเข้าหรือส่งออก โดยได้รับสินเชื่อตาม Product Program เพื่อการนำเข้า-ส่งออกของผู้ให้สินเชื่อ หรือสินเชื่อที่ขอให้ค้ำประกันครั้งนี้ประกอบด้วยสินเชื่อประเภท Trade Finance อย่างน้อย 1 สัญญา หรือวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อครั้งนี้เพื่อการนำเข้า-ส่งออก 

4. บสย. SMEs Supply Chain Finance วงเงินค้ำประกันรวม 1,000 ล้านบาท สำหรับ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ Supply Chain ของผู้ให้สินเชื่อ 

5.บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่าน SFls วงเงินค้ำประกันรวม 3,000 ล้านบาท สำหรับ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFls) ประกอบด้วย 1.ธนาคารออมสิน 2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

6.บสย. SMEs เติมเต็มรายย่อย วงเงินค้ำประกันรวม 8,000 ล้านบาท สำหรับ SMEsที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากผู้ให้สินเชื่อเฉพาะครั้งนี้ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 
 หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขของรูปแบบโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


สถาบันที่ร่วมลงนาม MOU ปัจจุบัน ได้แก่
1.ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
4. ธนาคารออมสิน
5. ธนาคารกสิกรไทย
6. ธนาคารทิสโก้
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10. ธนาคารยูโอบี  
11. ธนาคารกรุงเทพ  
12.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
    ประเทศไทย
13.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
14.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
15.ธนาคารทหารไทยธนชาต


 

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรอบปีล่าสุด หรือ 1 ปีก่อนหน้า
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆของรูปแบบโครงการ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับ SMEs ในแต่ละกลุ่มตามระดับความเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปี 2 ปีแรก หรือขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย

  ค่าดำเนินการค้ำประกัน
 • SMEs ต้องชำระค่าดำเนินการค้ำประกัน สำหรับการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 500 บาท และการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท ถึง 40 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 1,500 บาท และการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินมากกว่า 40 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย.ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


 • สูงสุดไม่เกิน 10 ปี     

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงินของแต่ละรูปแบบโครงการย่อย รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 150,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้