โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วงเงินค้ำประกันต่อราย


  • เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ขอสินเชื่อได้รับจากผู้ให้สินเชื่อตาม พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู
  • สูงสุดไม่เกิน 150 ลบ. ต่อรายต่อสถาบันการเงิน

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


1 ธนาคารกรุงเทพ   
2 ธนาคารกรุงไทย
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4 ธนาคารกสิกรไทย
5 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  
6 ธนาคารทหารไทยธนชาต 
7 ธนาคารทิสโก้
8 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
9 ธนาคารไทยพาณิชย์  
10 ธนาคารธนชาต
11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
13 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
14 ธนาคารยูโอบี   
15 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
16 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
17 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
18 ธนาคารออมสิน 
19 ธนาคารอาร์ เอช บี
20 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
21 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ


  • เป็นผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


สำหรับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อย (Micro) และผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่

ค่าดำเนินการค้ำประกัน
  • ปัจจุบัน บสย. ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย. ประกาศ
“หมายเหตุ : สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ส่งคำขอให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 1 และมีความประสงค์จะส่งคำขอให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อภายใต้โครงการนี้ ยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อในอัตรา 1.75% ต่อปีในปีแรก โดย บสย. จะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อส่วนที่ชำระเกิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันระยะแรกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี บสย. จะคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อส่วนที่ชำระเกินให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจผ่านทางสถาบันการเงินที่ บสย. ให้การค้ำประกันสินเชื่อ ภายในระยะเวลาระหว่าง 150 วันถึง 210 วัน นับแต่วันที่หนังสือค้ำประกันระหว่าง บสย. กับผู้ประกอบธุรกิจสำหรับสินเชื่อดังกล่าวครบกำหนดต่ออายุการค้ำประกันในปีที่ 1

กรณีที่ 2 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันระยะแรกเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี บสย. จะนำค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ส่วนที่ชำระเกินในปีที่ 1 มาหักออกจากค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. จะเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจในปีที่ 2 ”

ระยะเวลาการค้ำประกัน


  • สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 100,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้