โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วงเงินค้ำประกันต่อราย


  • เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ขอสินเชื่อได้รับจากผู้ให้สินเชื่อตาม พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู
  • สูงสุดไม่เกิน 150 ลบ. ต่อรายต่อสถาบันการเงิน

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


1 ธนาคารกรุงเทพ   
2 ธนาคารกรุงไทย
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4 ธนาคารกสิกรไทย
5 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  
6 ธนาคารทหารไทยธนชาต 
7 ธนาคารทิสโก้
8 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
9 ธนาคารไทยพาณิชย์  
10 ธนาคารธนชาต
11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
13 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
14 ธนาคารยูโอบี   
15 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
16 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
17 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
18 ธนาคารออมสิน 
19 ธนาคารอาร์ เอช บี
20 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
21 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ


  • เป็นผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


  • ร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี  โดยรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ขอสินเชื่อ ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อตลอดอายุการค้ำประกัน ในปีที่ 3-7 ตามตารางดังนี้

ดำเนินการค้ำประกัน
  • ปัจจุบัน บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย. ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


  • สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 100,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้