โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ ธปท. กำหนดกลุ่มลูกค้า 

วงเงินค้ำประกันต่อราย


 • เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ขอสินเชื่อได้รับจากผู้ให้สินเชื่อตาม พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู
 • สูงสุดไม่เกิน 150 ลบ. ต่อรายต่อสถาบันการเงิน

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 1. 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 4. 4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. 5. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 6. 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต
 7. 7. ธนาคารทิสโก้
 8. 8. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 9. 9. ธนาคารไทยพาณิชย์
 10. 10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 11. 11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 12. 12. ธนาคารยูโอบี
 13. 13. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 14. 14. ธนาคารออมสิน
 15. 15. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 16. 16. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 17. 17. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
 18. 18. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
 19. 19. ธนาคาร อาร์ เอช บี     

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ


 • เป็นผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


สำหรับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อย (Micro) และผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่

ค่าดำเนินการค้ำประกัน
 • ปัจจุบัน บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย. ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


 • สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 และสิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 150,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน (ธปท. อนุมัติถึงวันที่ 9 เม.ย. 2566) 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้