โครงการที่ร่วมกับ สถาบันการเงิน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 5

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน โดยนับเฉพาะการค้ำประกันภายใต้โครงการนี้ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บสย.

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี 

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท 
 • ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารกรุงไทย  
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 • ธนาคารกสิกรไทย  
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD