โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS ระยะที่ 10)

กลุ่มเป้าหมาย


ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อแต่หลักประกันไม่เพียงพอ หรือ SMEs ที่มีปัญหาด้านสภาพคล่องให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินและสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 40 ล้านบาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้
 1. 1. บสย. SMEs Smart Biz วงเงินค้ำประกันรวม 15,000 ล้านบาท เฉพาะ SMEs ที่จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ยื่นคำขอให้ค้ำประกันขั้นต่ำครั้งละไม่น้อยกว่า 0.2 ล้านบาท
 2. 2. บสย. SMEs Smart One วงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท เฉพาะ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะของบุคคลธรรมดายื่นคำขอให้ค้ำประกันขั้นต่ำครั้งละไม่น้อยกว่า 0.2 ล้านบาท
หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขของรูปแบบโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • สถาบันที่ร่วมลงนาม MOU 

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ตามเงื่อนไขของแต่ละรูปแบบโครงการย่อย)
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรอบปีล่าสุด หรือ 1 ปีก่อนหน้า
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆ ของรูปแบบโครงการ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ในแต่ละรูปแบบโครงการย่อยภายใต้โครงการ PGS ระยะที่ 10 รวมทั้งโครงการเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดอายุการ ค้ำประกัน 10 ปี และมีรัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย

  ค่าดำเนินการค้ำประกัน
 • SMEs ต้องชำระค่าดำเนินการค้ำประกัน สำหรับการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 0.2 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 300 บาท และการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินมากกว่า 0.2 ล้านบาท ถึง 20 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 750 บาท และการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท ถึง 40 ล้านบาทต่อฉบับ ในอัตรา 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย. ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


 • สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวงเงิน ค้ำประกันเต็มวงเงินของแต่ละรูปแบบโครงการย่อย รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 50,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้