โครงการที่ร่วมกับ สถาบันการเงิน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย


กลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรม Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจอื่นๆ

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย โดยนับเฉพาะการค้ำประกันภายใต้โครงการนี้ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด SGL ของ บสย.

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้สินเชื่อ

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2562
 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD