โครงการที่ร่วมกับ สถาบันการเงิน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ เช่าแบบลิสซิ่ง
และสินเชื่อแฟ็กเตอริง

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) สินเชื่อเช่าแบบลิสซิ่ง (Leasing) ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่งยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และสินเชื่อแฟ็กเตอริง (Factoring) เพื่อใช้หมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


- บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน
- นิติบุคคล ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน
ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


- ร้อยละ 1-1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตามข้อตกลงระหว่างสถาบันการเงิน และ บสย. 
- ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 2 ปีแรก บสย. จะจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแทนให้ลูกค้า SMEs ต่อราย ไม่เกินร้อยละ 1.5 ดังนี้
 • ปีที่ 1 บสย. จ่ายค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินค้ำประกัน
 • ปีที่ 2 บสย. จ่ายค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในอัตราร้อยละ 0.5 ของวงเงินค้ำประกัน

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท 
 • ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแล้ว มีสถานะบัญชีปกติ
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 1,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


ธนาคารทิสโก้ 
ธนาคารเกียรตินาคิน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ