โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3)

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ค้าขาย ผลิต หรือบริการรับจ้าง อาทิ พ่อค้า แม่ค้าตามตลาดย่านการค้าต่างๆ ที่มีกิจการเป็นหลักแหล่ง เป็นร้านค้า ห้องเช่า แผงลอย หรือหาบเร่ ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน โดยนับเฉพาะการค้ำประกันภายใต้โครงการนี้ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บสย.

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • อัตราร้อยละ 1-2 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า
 • ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกรัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน SMEs

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 15,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ดำเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่ชัดเจนและมีเอกสารหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบธุรกิจจริง
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้สินเชื่อ โดยผู้ให้สินเชื่อมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ (Front End Fee) หรือ เบี้ยปรับจากการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดจาก SMEs ในสินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้ำประกันได้ แต่เมื่อคำนวณรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective rate) ตลอดอายุการค้ำประกันสินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกรุงเทพ 
 • ธนาคารกรุงไทย 
 • ธนาคารออมสิน 
 • ธนาคารกสิกรไทย 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้