โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. Micro ต้องชนะ ( MICRO 4 )

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ค้าขาย ผลิต หรือบริการรับจ้าง อาทิ พ่อค้า แม่ค้าตามตลาดย่านการค้าต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นร้านค้า ห้องเช่า แผงลอย หรือหาบเร่ ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บสย.

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้
1. บสย. Micro ทั่วไป วงเงินค้ำประกันรวม 3,000 ล้านบาท
สำหรับ SMEs รายย่อยที่มีทรัพย์สินถาวร(ไม่รวมที่ดิน)มีมูลค่ารวม   ไม่เกิน 5 ล้านบาท

2.บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินค้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาทสำหรับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน (วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินภายใต้รูปแบบนี้)

3.รอการจัดสรรผลิตภัณฑ์/โครงการใหม่ วงเงินค้ำประกันรวม 17,000 ล้านบาท
หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขของรูปแบบโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


สถาบันที่ร่วมลงนาม MOU ปัจจุบัน ได้แก่
1.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

3.ธนาคารทิสโก้

4.บจก.ไฮเวย์

5.ธนาคารกรุงไทย 

6.ธนาคารออมสิน 

7.ธนาคารกสิกรไทย

8.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

9.ธนาคารกรุงเทพ

10.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

คุณสมบัติของ SMEs


 • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวร(ไม่รวมที่ดิน)มูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆของรูปแบบโครงการ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับ SMEs ในแต่ละกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปี 2 ปีแรก หรือขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย

  ค่าดำเนินการค้ำประกัน
 • SMEs ต้องชำระค่าดำเนินการค้ำประกัน สำหรับการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 200,000บาทต่อฉบับ ในอัตรา 300 บาท และการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินมากกว่า 200,000 บาทต่อฉบับ ในอัตรา 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย.ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงินของแต่ละรูปแบบโครงการย่อย รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 25,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 

(สำหรับรูปแบบ บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้