โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. Micro ต้องชนะ ( MICRO 4 )

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ค้าขาย ผลิต หรือบริการรับจ้าง อาทิ พ่อค้า แม่ค้าตามตลาดย่านการค้าต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นร้านค้า ห้องเช่า แผงลอย หรือหาบเร่ ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บสย.

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้
1. บสย. Micro ทั่วไป วงเงินค้ำประกันรวม 17,000 ล้านบาท
 (ปิดรับคำขอเนื่องจากวงเงินเต็ม)
 

2.บสย. Micro สร้างอาชีพ วงเงินค้ำประกันรวม 3,000 ล้านบาท สำหรับ SMEs ที่ผ่านการอบรมและได้รับประกาศจาก สคช./กพร. หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) (ปิดรับคำขอแล้ว)


3.บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินค้ำประกันรวม 1,437.46 ล้านบาทสำหรับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน (วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินภายใต้รูปแบบนี้) (ปิดรับคำขอแล้ว) 

4.บสย. Micro รายเล็กเสริมทุน  วงเงินค้ำประกันรวม 6,562.54 ล้านบาท 

หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขของรูปแบบโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


สถาบันที่ร่วมลงนาม MOU ปัจจุบัน ได้แก่
1.ธนาคารกรุงเทพ

2.ธนาคารกรุงไทย

3.ธนาคารกสิกรไทย 

4.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

5.ธนาคารทิสโก้ 

6.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 

7.ธนาคารพัฒนาวิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

8.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

9.ธนาคารออมสิน 

10.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 


11.บจก.ไฮเวย์ 

คุณสมบัติของ SMEs


 • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวร(ไม่รวมที่ดิน)มูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆของรูปแบบโครงการ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับ SMEs ในแต่ละกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปี 2 ปีแรก หรือขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการย่อย

  ค่าดำเนินการค้ำประกัน
 • SMEs ต้องชำระค่าดำเนินการค้ำประกัน สำหรับการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 200,000บาทต่อฉบับ ในอัตรา 300 บาท และการขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในวงเงินมากกว่า 200,000 บาทต่อฉบับ ในอัตรา 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสย.ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงินของแต่ละรูปแบบโครงการย่อย รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 25,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 


 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้