โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม

โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม


โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย


ผู้ประกอบการ Start-up เป็นกิจการที่อายุไม่เกิน 3 ปี และผู้ประกอบการนวัตกรรม ที่มีนวัตกรรม หรือสินค้า/บริการ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


 • กรณีประเภทบุคคลธรรมดา
  • ผู้ประกอบการใหม่ ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
  • ผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
 • กรณีประเภทนิติบุคคล
  • ผู้ประกอบการใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
  • ผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
 • ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


ร้อยละ 1-2 ต่อปีของวงเงินค้ำประกันตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ โดยธนาคารเป็นผู้พิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกรัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน SMEs

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้กู้
 • เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ค้ำประกันในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • เป็น SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่ บสย.เห็นชอบ
  • เป็น SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การจัดการ การตลาด การบัญชี และการผลิต จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย.เห็นชอบ
 • กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี
  • เป็น ธุรกิจที่มีนวัตกรรม หรือสินค้า/บริการ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม โดยธนาคารเป็นผู้รับรองและยืนยัน ค้ำประกันในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • เป็น ธุรกิจที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ ค้ำประกันในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

​หน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ คลิก

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดระยะเวลารับคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 10,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน
 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD