โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)

กลุ่มเป้าหมาย


 1. ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) 
 2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) 

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท 
 • ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และต้องมีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่ บสย. เห็นชอบ
 • SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้         
 • ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบด้วยเครื่องมือในการประเมินเทคโนโลยี TTRS (Thailand Technology Rating System) โดยศูนย์ สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  หรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ บสย. จะกำหนดในภายหน้า
 • มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ คลิก หนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 1. ผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)
 • อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ ทั้งนี้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทน SMEs ใน 2 ปีแรกรวมร้อยละ 2 (1.5%, 0.5%)
 • กรณี SMEs นิติบุคคล คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ ทั้งนี้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทน SMEs ใน 2 ปีแรกรวมร้อยละ 2 (1%, 1%)
 1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)
 • อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ ทั้งนี้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทน SMEs ใน 2 ปีแรกรวมร้อยละ 2 (1.5%, 0.5%)
 • กรณี SMEs ที่มีใบประเมิน TTRS คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ ทั้งนี้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทน SMEs ใน 2 ปีแรกรวมร้อยละ 2 (1%, 1%)

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน  และการยื่นขอให้ค้ำประกันขั้นต่ำครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณี SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา 
 • ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
 • ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
กรณี SMEs ประเภทนิติบุคคล
 • ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
 • ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บสย.
 

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง


 • ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทร 02-5647000 ต่อ 1411-1416 Email: ttrs@nstda.or.th หรือ บสย. โทร 02-8909850-51 Email: perfect@tcg.or.th
 • รายชื่อหน่วยงานรัฐที่ให้การรับรอง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)  โดยมีรายละเอียดรายชื่อโครงการ/มาตรการ ของหน่วยงานรัฐข้างต้น ที่สามารถเข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) ของ บสย. คลิก

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 8,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย 
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
 • ธนาคารกรุงเทพ 
 • ธนาคารออมสิน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้