นริศ ชัยสูตร

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ประธานกรรมการตรวจสอบ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
    ประธานวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

ประสิทธิ์ วสุภัทร

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

Current Position Educational Background Work History/Experiences
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
    กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิบปิ้ง จำกัด

ปริศนา ประหารข้าศึก

Current Position Educational Background Work History/Experiences
กรรมการและกรรมการบริหาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน และบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก  
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรรมการ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำกัด    

Mrs. Aunchalee Tengpratip

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Director, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Master of Political Science (Public Administration), Thammasat University Director, State Railway of Thailand
  Bachelor of Political Science (Public Administration), Thammasat University Policy and Strategy Advisor, Ministry of Finance
  Diploma in Development Management, University of Birmingham, United Kingdom Chief of the Office of Ministry of Finance 
    Chief of Inspector-General, Office of the Permanent Secretary
    Director and Chairman of Risk Management Committee, KTB General Services Company Limited
    Director, Member of the Audit Committee and Member of Nomination Committee, THAI-Amadeus Southeast Asia Company Limited
     

นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

Current Position Educational Background Work History/Experiences
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปริญญาโท MBA, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง) กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
    ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
    ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
    ผู้อำนวยการ ธนาคารไทยธนาคาร

สุมาลี สุขสว่าง

Current Position Educational Background Work History/Experiences
กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกล่ม กลุ่มเครือข่าย ภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. มนตรี ฐิรโฆไท

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นิธิศ มนุญพร

Current Position Educational Background Work History/Experiences
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ( บสย. ) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย
  ปริญญาตรีด้านบัญชี สาขาทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
    ผู้อำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์
    กรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ บสย.
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด

นายศิษฏ์ วงศาริยะ

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง    

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน    

นางสาวปราณี วงศ์อำนวยกุล

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    

Mr. Wichet Warakul

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Senior Executive Vice President Chief Financial Officer MBA (Finance), University of Akron, Ohio, U.S.A. Chief Channel and Entrepreneurship Development Officer (Senior Executive Vice President, Head of Channels),TCG (2563- Sept 2565)
  Bachelor of Industrial Engineering, Prince of Songkla University Senior Executive Vice President (Business Group), TCG (2011 – 2019)
    Member of Executive Board, Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd. (2010 – 2011)
    Executive Vice President, The Siam Industrial Credit Public Company Limited (1994 – 2009)
    Manager, Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd. (1992 – 1994)
    Assistant Manager, Ekthanakit Finance Public Company Limited (1991 – 1992)
     

กนกนนท์ วงศ์มณฑา

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ    

นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี

Current Position Educational Background Work History/Experiences
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป (1 ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 ธันวาคม 2555 - 18 เมษายน 2556)
    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (23 มกราคม 2541 - 30 พฤศจิกายน 2555)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร (31 ตุลาคม 2551 – 21 เมษายน 2553)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (13 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2553)

Mr. Chaturit Chantarakarn

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Chief Operating Officer (Senior Executive Vice President, Head of Business Operations) Master of Business Administration (MBA), Cleveland State, University, Ohio, U.S.A. Senior Executive Vice President (Asset Management Group) (2014 – 2019) and Supervise Information Technology Group, TCG (2018 – 2019)
  Bachelor of Accountancy (Business Administration), Chulalongkorn University  Vice President, Unsecured Lending Products & Payments, Thanachart Bank Public Company Limited (2008 –2014)
    Deputy Vice President, Marketing and Credit Card Product Development Department, Kasikornbank Public Company Limited (2006 – 2008)
    Top Executive, Easy Buy Public Company Limited (1999 – 2005)  
     

ชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ    

ญาณี รวมรักษา

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ    

ประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา    

วีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายค่าประกันชดเชย    

อนุสรณ์ เอมกมล

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน    

พิทยา ปริวัฒนศักดิ์

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    

ศิริพงษ์ แผนสนิท

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการหนี้    

Mrs. Dusida Tapvong

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Executive Vice President Chief Channel and Entrepreneurship Development Officer Master of Business Administration, Emporia State University, U.S.A

Chief Strategy and Product Officer (Executive Vice President, Head of Strategy and Product Development) TCG, (2563 - Sept 2565)

  Master of Economics Thammasat University Executive Vice President (Strategy and Finance Group), TCG (2019)
  Bachelor of Economics (International Finance and Fiscal), Thammasat University     Senior Vice President, Corporate Strategy Department, TCG (2017 – 2019)
    Vice President, Corporate Strategy Department, TCG (2013 – 2017)
    Assistant Vice President, Accounting and Finance Department, TCG (2012 – 2013)
    Assistant Vice President, Marketing Department, TCG (2010 – 2012)
    Deputy Director, Stock Exchange of Thailand (2005 – 2009)
    Assistant Vice President, TRIS Rating Company Limited (1999 – 2005)
     

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    

นางผกามาศ สัจจพงษ์

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    

พงษ์ทิพย์ เทศะภู

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ    

Mr. Kriengkrai Chaisiriwongsuk

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Chief Support Officer (Senior Executive Vice President, Head of Secretariat) Master of Business Administration, Chiang Mai University Executive Vice President, Information Technology Group, TCG (2019)
  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), Chiang Mai University Senior Vice President, Marketing & Product Development Department, TCG (2018 – 2019)
    Vice President, Head of Small SME Credit Product, TMB Bank Public Company Limited (2010 – 2012)
    Senior Manager, Chiang Mai Provincial Office, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) (2002 – 2010)
    Full-time Lecturer, Department of Management, Yonok University (2001 – 2002)
    Senior Engineer, Northern Region-Lampang Province, Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT) (1995 – 2001)
     

คมสัน วัฒนวนาพงษ์

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์    

เฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายค่าประกันชดเชย    

ธนภร ประกายเกียรติ

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    

นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ

Current Position Educational Background Work History/Experiences
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ    

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน    

Mr. Vasant Thienhom

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Director, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Master of Law, Boston University, U.S.A. Deputy Secretary-General of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)
Advisor, Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) Bachelor of Law (Honor), Chulalongkorn University Assistant Director, Legal Department, Bank of Thailand
Director, Chairman of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee, Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited Certificate of Director Certification Program Director of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)
  Certificate of Audit Committee Program, Thai Institute of Directors (IOD) Director of Capital Market Supervisory Board
    Vice Chairman of the Board and Chairman of the Audit Committee, Secondary Mortgage Corporation (SMC)
    Committee Member for the Protection of Credit Information
     

กรรณิการ์ งามโสภี

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ที่ปรึกษา – หัวหน้าโครงการ โครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
กรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรรมการ และประธานผู้บริหารบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด   กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซี่ง จำกัด   ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา
กรรมการบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา
กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน)   ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
    สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด

Mr. Bundit Anantamongkol

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Director, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) MBA, Finance, Sterling University, United Kingdom Director and Head of Equities Investment, AIA Company Limited
Director / Chief Executive Officer, Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited Bachelor of Education (Chemistry), Chulalongkorn University Administration Office Manager, Srimitr Securities Public Company Limited
Independent Director/Investment Committee, Vayupak Fund 1   Securities Department Manager and Special Advisor, Srimitr Securities Public Company Limited
Director, Corporate Bond Stabilization Fund (BFS), Bank of Thailand   Securities Analysis Section Manager, Srimitr Securities Public Company Limited
Director, Startup Committee, Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC)    
     

วิมล ชาตะมีนา

Current Position Educational Background Work History/Experiences
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
  ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน
    รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
สำนักนโยบายการคลัง

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

Current Position Educational Background Work History/Experiences
ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison,USA รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กโทรนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    ประธานคณะอนุกรรมการกำกับธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาววรรณา นพอาภรณ์

Current Position Educational Background Work History/Experiences
กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด Master of Science in Marketing Leicester University, United Kingdom Managing Director บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
กรรมการบริษัท เทรดสยาม จำกัด  Master of Business Administration,    Major Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Assistant Managing Director บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
  ปริญญาตรี สาขา Science in Statistics and Electronic Data Processing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IT Staff ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

Mr. Bunyong Visatemongkolchai

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Chairman of the Board, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Master of Law, Temple University, School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. President, Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
Director and Chairman of the Executive Committee, Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited Bachelor of Law, Thammasat University  
  Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)  
     

Dr. Rak Vorrakitpokatorn

Current Position Educational Background Work History/Experiences
President, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Doctor of Business Administration, Strathclyde Business School, United Kingdom Senior Executive Vice President, Export-Import Bank of Thailand
  Master of Business Administration, Birmingham Business School, United Kingdom Senior Executive Vice President, Islamic Bank of Thailand
  Bachelor of Industrial Engineering, Chulalongkorn University Executive Vice President, Dhanarak Asset Development Company Limited
    Regional Lead Advisor, Chevron Asia South Limited
     

Dr. Permpoon Puengprasith

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Director, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Doctor of Philosophy Program in Leadership in Society, Business and Politics, Rangsit University Chairman of the Bangkaew Town Municipal Council, Bang Phli, Samut Prakarn
Director, Corporate Governance & Social Responsibility (CG&CSR) Committee,  Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) Master of Public Administration (Public Administration), National Institute of Development Administration Inspector-General, Ministry of Justice (Executive, Higher Level)
  Master of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce Deputy Director-General, Department of Probation, Ministry of Justice
  Master of Education Program in Leadership in Society, Business and Politics, Rangsit University Deputy Director-General, Department of Special Investigation, Ministry of Justice
  Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University Deputy Secretary-General, Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
  Bachelor of Public Administration, Ramkhamhaeng University Director, Office of Public Sector Anti-Corruption Commission, Area 2 (PACC)
    Special Case Inquiry Official, K8, Office of Intellectual Property Litigation, Department of Special Investigation
     

Mr. Somsak Woravijak

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Director, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Master of Laws (LL.M.), Temple University School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. Executive Vice President, Legal Group, TMB Bank Public Company Limited
Director, The Market Organization Master of Public Administration, Chulalongkorn University Senior Vice President, Legal Group, DBS Thai Danu Bank Public Company Limited
  Bachelor of Business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng University Legal Director, Asia Bank Public Company Limited
  Bachelor of Law, Thammasat University Legal Director, KGI Securities One Public Company Limited
     

Mr. Wuttipong Jittungsakul

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Director, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Master of Development Administration (Development Economics), National Institute of Development Administration Deputy Director, Fiscal Policy Office
Fiscal Policy Advisor, Fiscal Policy Office Bachelor of Communication Arts, Sukhothai Thammathirat Open University Director, Bureau of Savings and Investment Policy, Fiscal Policy Office
Director, Bound And Beyond Public Company Limited Bachelor of Accounting, Thammasat University Director, Bureau of Macroeconomic Policy, Fiscal Policy Office
    Director, Bureau of Financial Policy and Financial Institutions, Fiscal Policy Office
    Expert in local fiscal policy development, Bureau of Fiscal Policy, Fiscal Policy Office
     

Dr. Thitipong Nandhabiwat

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Chief Information Officer (Senior Executive Vice President, Head of Digital & Innovation) Doctor of Information Technology, Murdoch University, Perth, Australia Director, Member of Audit Committee, and Chairman of Information and Communication Technology Committee, Port Authority of Thailand (2017 – 2019)
  Master of Science Program in Information Science, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, U.S.A. Director, Member of Audit Committee, Grande Asset Hotels and Property Public Co., Ltd. (2018 – 2019)
  Bachelor of Science (Computer Science), University of Waikato, Hamilton, New Zealand   Director, Member of Audit Committee, Bliss-tel Public Co., Ltd. (2018 – 2019)
    Advisor to the Commander, Information Technology Sub-division, Immigration Office (2017 – 2018)
    Director, Acting Managing Director Thailand Post Distribution Company Limited (2016 – 2017)
    Director, Member of Audit Committee and Chairman of Information Technology System Development Sub-committee, Thailand Post Co., Ltd. (2014 – 2019)
    Assistant to the President, International Marketing Group and Dean of International College, Rangsit University (2013 – 2017)
    Assistant to NBTC’s Vice Chairman (Assistant to Chairman of the Telecommunications Commission), Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) (2011 – 2013)
     

Mrs. Wasukarn Visansawatdi

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Chief Financial Officer (Senior Executive Vice President, Head of Financial) Master degree in Project Appraisal and Development Economics, National Institute of Development Administration (NIDA) President, Secondary Mortgage Corporation (2016 – Feb. 2020)
  Bachelor degree in Finance and Banking, Economics, Thammasat University  Chief Financial Officer, SF Corporation Public Co., Ltd. (2014 – 2015)
    Executive Vice President - Finance and Accounting, Thai Airways International Public Co., Ltd. (1988 – 2014)
    Executive Trainee, Bank of Asia Public Co., Ltd. (1987 – 1988)
     

Mr. Supat Metheeworapote

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Director, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Master of Science in Finance and Business Economic (merit) Manchester Business School, UK Member of the Committee in Audit bill and subordinate bill proposed to the Cabinet, the Fourth (Committee Economics, Stability and Overseas)
Director of the Analysis Division to the Cabinet, The Secretariat of the Cabinet Bachelor of Arts in Economics, Chulalongkorn University Sub-Committees, The Royal Park Rajapruek, Highland Research and Development Institute (Public Organization)
Director, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited Team Management Program, class 6, Institute for Corporate Development Management Assistant to Member of the National Legislative Assembly ( Mr. Ampon Kittiampon)
  Team Public Management and Leadership Training Program (PMLTP), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)  
     

Dr.Vinit Visessuvanapoom

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Director, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) Doctor of Philosophy (Economics), Faculty of Economics and Business, University of Sydney, Australia (The Royal Thai Government Scholarship) Director of Human Resources Management Division, The Revenue Department, Ministry of Finance
Deputy Director-General, The Revenue Department, Ministry of Finance Master of Social Science in Public Policy (First-Class Honors), University of Waikato, New Zealand Director of Tax Collection Standard, Division, The Revenue Department, Ministry of Finance
  Bachelor of Laws (Second-Class Honors), Thammasat University
  Certificate of Advocacy, the Lawyers Council of Thailand Director of Small and Medium Business Tax Division, The Revenue Department, Ministry of Finance
  Thai Barrister-at-law, Institute of Legal Education, Thai Bar Association Director of Intelligence Center, The Revenue Department, Ministry of Finance
     

Mr. Sittikorn Direksoonthorn

Current Position Educational Background Work History/Experiences
President MBA (Advanced), University of South Australia, Adelaide, Australia Senior Executive Vice President, Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)
  M.S. in Computer Information System, Assumption University Executive Vice President, Krungthai Bank Public Company Limited
  BBA (Business Computer), Assumption University First Senior Vice President, Multi-Corporate Segment Division, Head of Government and University Segments, Siam Commercial Bank Public Company Limited
  Advanced Master of Management (AMM-Class 6), National Institute of Development Administration (NIDA) Senior Vice President, Head of Sales Cash Management Department, Krungthai Bank Public Company Limited
  Executive Development Program (Class 12/2016), Fiscal Policy Research Institute, Ministry of Finance  
  Better IT for Good Government (Class 3/2014), Institute of Research and Development for Public Enterprises  
  Effective Communications & Human Relations, Dale Carnegie & Associates Inc.  
  LEADERSHIP Program of FranklinCovey, Great Leader, Great Team, Great Results Program By Pac Rim Group  
     

Mr. Ace Viboolcharern

Current Position Educational Background Work History/Experiences
Chairman of the Board,
Thai Credit Guarantee Corporation
Master of Economics Program in Financial Economics, National Institute of Development Administration Public Debt Advisor, The Public Debt Management Office
Inspector General, Ministry of Finance Bachelor of Science (Agricultural Economics), Kasetsart University Deputy Director General, The Public Debt Management Office
Chairman of the Board, The Central Laboratory (Thailand) Company Limited (CLT)   Executive Director of the Payment Administration Bureau, The Public Debt Management Office
Director, PTT Tank Terminal Company Limited (PTT Tank)    
     

TCG Act

Small Business Credit Guarantee Corporation ACT (No.2) B.E. 2560

Small Business Credit Guarantee Corporation ACT B.E. 2534 (1991)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. Given on the 29th day of DECEMBER, B.E. 2534; Being the 46th Year of the Present Reign.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: Whereas it is expedient to have a law on Small Business Credit Guarantee Corporation; Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Legislative Assembly, as follows.

Section 1 This Act is called the “Small Business Credit Guarantee Corporation Act B.E. 2534”

Section 2 This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.**

Section 3 In this Act:
“Corporation” means the Small Business Credit Guarantee Corporation
“Board of Directors” means the Board of Directors of Small Business Credit Guarantee Corporation
“Small industries” means industry, handicraft, or other business prescribed by the Board of Directors in the manner of privately owned small business and having fixed assets value as prescribed in the Ministerial Regulation
“Securities” means

 1. treasury bills;
 2. bonds;
 3. bills;
 4. shares or certificates representing the rights to purchase shares;
 5. debentures or convertible bond;
 6. instruments or certificates representing the rights to the asset of investment plans or warrants representing the rights to purchase instruments or certificates representing the rights to the asset of investment plans;
 7. instruments or warrants or certificates representing the rights as prescribed by Minister in the Government Gazette

“financial institution” means

 1. a commercial bank in accordance with the law governing commercial banking;
 2. a finance company, a securities company, and a credit foncier company in accordance with the law governing the conducting of business of finance, securities and credit foncier;
 3. any other financial institution as determined by the Board of Directors, with the approval of the Minister and published in the Government Gazett

“Capital Fund” means paid up capital included share premium-, statutory reserve, reserves appropriated from net profits and net profits after appropriation
“Shareholders” means shareholder of Small Business Credit Guarantee Corporation
“Underwriting” means purchase or to purchase of all or part of newly issued securities from issuer for underwriting to the public
“Minister” means the Minister having charge and control of the execution of this Act

Section 4 The Minister of Finance shall be in charge and control of this Act and shall have the power to issue Ministerial Regulations and Notifications for the execution of this Act Such Ministerial Regulations and Notifications shall come into force upon their publication in the Government Gazette

CHAPTER 1 Establishment

Section 5 A corporation shall be established and called the “Small Business Credit Guarantee Corporation” and shall be a juristic person Corporation’s head office shall be located in Bangkok and its branch office may be located anywhere in the Kingdom provided, however, that the establishment of such branch office must be approved by the Minister in advance.

Section 6 The liabilities of a shareholder shall be limited to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them

Section 7 The Corporation’s capital share shall be four thousand million shares valued at one hundred baht per share. The total capital is four hundred million bahtCapital of the Corporation may be increased by issuing new shares upon special resolution but may not be reduced In the initial period, The Ministry of finance shall be holding shares as specified in first paragraph not less than twenty five percent, however, within three years as from the date this act come into force the shares held by state enterprise under the law on budgetary procedure or held by juristic person established by specific law shall be counted to the amount of share held by The Ministry of finance which in total shall not less than twenty five percent

Section 8 The Corporation may offer for the subscription of the shares as specified in Section 7 to the public or any person as determined by The Corporation in accordance with the period of time, procedures, and volume set out by The Corporation and The Corporation shall issue such offering share.

Section 9 When the subscription of shares as specified in Section 7 undertaken by subscribers not less than two million shares and the payments therefore had been fully made. The Board of Directors appointed by the Minister under Section 15 must without delay hold the meeting of shareholders for transact business as prescribed in this Act and for other necessary business

Section 10 After The Corporation has subscribers and The Board of Directors shall be elected by the meeting of shareholders under the provisions of this Act. The provisions of Company in the Civil and Commercial Code shall apply mutatis mutandis as not contrary to or inconsistent with this Act The partnerships and company registrar shall treat The Corporation in the same manner as limited company

CHAPTER 2 Objectives

Section 11 The Corporation shall have objectives as follows:

 1. to assist small industries in obtaining a greater amount of credit from financial institution
 2. strengthening of credit worthiness of the financial institution which provide credit to small industries
 3. to accelerate the credit expansion to small industries throughout the country
 4. to assist small industrial development for archieving targets of National Economic and Social development plan

Section 12 Within the scope of the Corporation’s objectives under section 11, the Corporation shall have the power to undertake various types of business. Such power shall include

 1. provide credit guarantee for small industries
 2. underwriting
 3. to acquire new capital by selling the asset coming from investment
 4. make domestic or foreign borrowings for the business of the The Corporation
 5. invest the The Corporation’s surplus cash to buy secured securities
 6. acquire, own, rent or lease, mortgage or accept mortgage, pledge or accept pledge, and sale or dispose by any other means immovable and movable property or securities
 7. open deposit accounts with bank
 8. acquiring of concession, right or any privilege which assist to fulfill the objective of Corporation
 9. give recommendation on the matter of administration, management and technical to small industries and assist small industries so as to obtain administration, management and technical services
 10. drawn, accept, or indorse a bill or payment of a bill which is beneficial to the Corporation
 11. provide suitable welfare to present and retiring employees including their families
 12. performing any other acts relating to or in connection with the management for the success in connection with the objectives of Corporation

Section 13 The Corporation is prohibited to investing in any business in which its Director is a partner, director, shareholder or interest person, whether directly or indirectly

Section 14 The Corporation shall not purchase or permanently hold immovable property except

 1. for use as premise for the business or for employees of Corporation
 2. such property is acquired by the performance of obligation, guarantee or purchase of an immovable property mortgaged to the Corporation at auction conducted pursuant to an order of a court or an official receiver

All immovable property which belong to the Corporation under (2) must be disposed within five year as from the date of passing of ownership of such immovable properties to the Corporation except where an approval of the Minister to extend period of time or to use such property for the purpose as prescribed in (1) has been given

CHAPTER 3 Management

Section 15 At the initial period, the Minister shall appoint The Board of Directors comprising four members, having duty to issue the Corporation’s Article of Association which contains business operations as not prescribed in this Act, and issue prospectus for shares offering, and carries on business as if the promoter of a company The provision under Section 18 (4) and Section 19 (1) shall not be enforced to the appointed director under first paragraph The regulation under first paragraph must be approved by the meeting of shareholders and The Corporation may amend the regulation when the meeting of shareholders has been passed a resolution by not less than three-fourths of the total amount of shares sold

Section 16 In the meeting of shareholders under Section 9, another two Directors shall be elected and added to the number of directors under Section 15 which shall be in total of six persons and when the meeting of shareholders deems appropriate, the additional Director may be elected in the number of not exceed two persons

Section 17 At the end of each accounting year, the director under Section 15 and the director under Section 16 shall be vacating office by drawing lots and the meeting of shareholders shall be elect director in their place At the end of fourth accounting year and every subsequent accounting year-end the whole Board of Directors shall be vacates office and the meeting of shareholders shall elect a new Board of Directors. The Board of Directors shall remain in office to conduct the business of the Corporation for the time being, as necessary, until the new Board of Directors takes office. The election of director under first or second paragraph shall be in accordance with the procedures stipulated in the regulation of the Corporation A director who vacates office at the end of term may be re-elected

Section 18 In addition to vacating office at the end of term under Section 17, a director shall vacates office upon:

 1. death;
 2. resignation;
 3. being disqualified or being prohibited under section 19;
 4. removal via shareholders meeting

In the case where a director vacates office under first paragraph, it shall be elect a person who has the qualifications and not be prohibited in their place

Section 19 The person qualified for directorship shall have qualifications as in (1) and not be prohibited as in (2), (3) and (4) below:

 1. being a shareholder of the Corporation having at least one hundred shares or a representative of a limited company or partnership which is a juristic person having at least one hundred shares;
 2. being or having been a bankrupt;
 3. being an incompetent person or a quasi-incompetent person;
 4. having been imprisoned by the court final judgment for the offense relating to the asset fraud

Section 20 Upon the Government still lending money to the Corporation or Guaranteed by the Government under section 26 which has not yet been expired, The Minister shall appoint an appropriate person be an additional Director from the number of directors under Section 15 and Section 16 and The Minister shall have the power to remove and appoint other person in their place
Director appointed by Minister under first paragraph shall serve for a term of two year
Director vacated under paragraph two may be re-appointed, but not more than two consecutive terms
The provision of Section 15 paragraph two shall apply mutatis mutandis

Section 21 The Board of Directors shall have the power and duty of general supervision and control of the operations and administration of the affairs and business of the Corporation. It shall have the power to do all the acts which may be done by the Corporation. Such power shall include

 1. utilization of the funds of the Corporation for any expenditure incurred in th e management of the affairs and the transaction of business in accordance with its objects, as well as the payment of remuneration to its directors and employees.
 2. ensuring that every application for credit guarantee submitted by a small industrial enterprise is examined and considered only on its technical, financial and economic merits, and the relevant government policy, irrespective of all other considerations.
 3. Upon the Government still lending money to the Corporation or Guaranteed by the Government under section 26 which has not yet been expired, The policy of the Corporation must be approved by the Minister

Section 22 The Board of Directors is authorized to appoint an Executive Committee which will consist of at least three but not more than five directors as members of the Executive Committee and will have the power and duty determined by The Board of Directors. Such delegation of power and duty shall not interfere with the General Manager’s authority as prescribed under Section 23

Section ๒๓ The Board of Directors has authority to appoint a person with Thai nationality and not prohibited under Section 19 (2) (3) (4) to be a General Manager The General Manager shall execute the tasks of the Corporation in accordance with policies laid down by the Board of Directors, and shall be in charge of all employee of the Corporation The General Manager shall be ex Officio Director

Section 24 Upon the Government still lending money to the Corporation or Guaranteed by the Government under section 26 which has not yet been expired, the appointment of the General Manager must be approved by the Minister

Section 25 In carrying on any businesses of the Corporation with the third Party, the General Manager shall be the Corporation’s representative. The General Manager may appoint any person to do any specific act

CHAPTER 4 Guarantee Loans

Section 26 Where the Corporation requests the Government to guarantee loans which the Corporation will borrow from foreign or domestic source, the Government shall have the authority to guarantee such loans but the amount of loans which will be guaranteed when combined with the remaining outstanding loans already guaranteed by the Government after calculation into thai currency must not exceed 12 times the Corporation’s Capital Fund regardless of the law by virtue of which such guarantee were issued
In calculation of the Thai currency equivalent to determine the foreign currency of the total amount of loans under first paragraph, the daily average of the currency exchange rate fixed by the exchange equalization fund as at the execution date of the contract shall be used.

Transitory Provision

Section 27 The Industrial Finance Corporation of Thailand which operates Small Industry Credit Guarantee Fund shall transfer all business, assets, rights, debts and liabilities of the Fund to the Corporation within 180 days from the effective date of this Act
The IFCT assets when set-off against transferred debts as prescribed in first paragraph shall be taken to buy the shares of the Corporation on behalf of the Fund’s members in proportion of capital fund invested by each member.

Countersigned by:
Pao Sarasin
Deputy Prime Minister