อัตราค่าธรรมเนียมโครงการ

อัตราค่าธรรมเนียมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

ค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS ระยะที่ 10)

01

บสย. SMEs Smart Biz

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-3  :  1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปี
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs)
ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป  :  1.25% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 0.2 ลบ.
300 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 0.2 ≤ 20 ลบ. 750 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน

0.75% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย

2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย

02

บสย. SMEs Smart One

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-3  :  1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปี
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs)
ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป  :  1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 0.2 ลบ.
300 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 0.2 ≤ 20 ลบ. 750 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน

0.75% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย

2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย

03

บสย. SMEs Smart Green

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-4  :  1% ต่อปี ฟรี 4 ปี
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs)
ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป  :  1.50% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 0.2 ≤ 20 ลบ. 750 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน

0.75% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย

2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย

04

บสย. SMEs Small Biz

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-3  :  1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปี
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs)
ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป  :  1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)

อัตราค่าดำเนินการค้ำประกัน 300 บาทต่อการออกหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ

Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน

0.75% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย

2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย

05

บสย. SMEs Start up

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-2  :  1.5% ต่อปี ฟรี 2 ปี
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs)
ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป  :  3% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs 1.5% ต่อปี และ SMEs ชำระ 1.5% ต่อปี)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)

อัตราค่าดำเนินการค้ำประกัน 300 บาทต่อการออกหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ

Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน

0.75% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย

2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย

อัตราค่าธรรมเนียมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

01

กลุ่มลูกหนี้

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อย (Micro) และผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-4  :  1% ต่อปี
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ปีที่ 5-7  :  1.25% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ปีที่ 8-10  :  1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
อัตราค่าดำเนินการค้ำประกัน 500 บาทต่อการออกหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ


 
 
ได้รับการยกเว้น
Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.5% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
 
 
 
ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
 
 
 
ได้รับการยกเว้น
02

กลุ่มลูกหนี้

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate)

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-2  :  1.75% ต่อปี
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs 0.75%ต่อปี)
ปีที่ 3-6  :  1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs 0.5%ต่อปี)
ปีที่ 7-10  :  1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
อัตราค่าดำเนินการค้ำประกัน 500 บาทต่อการออกหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ 
ได้รับการยกเว้น
Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.5% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
 
 
 
 
ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
 
 
 
 
ได้รับการยกเว้น
อัตราค่าธรรมเนียมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan Extra

01

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

ระยะพิเศษ Soft Loan Extra

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-2  :  1.75% ต่อปี
(รัฐช่วยจ่ายแทน SMEs 0.75% ต่อปี)
ปีที่ 3-8  :  1.75% ต่อปี
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)


ได้รับการยกเว้น
 
Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
 
 
0.25% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
 
 
1% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
อัตราค่าธรรมเนียมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

PGS Renew (เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบกำหนดอายุการค้ำประกัน)

01

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

PGS Renew (เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบกำหนดอายุการค้ำประกัน)

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ
อัตราค่าธรรมเนียมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

ต่ออายุ Renew รุ่นปี 2565

01

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

ต่ออายุ Renew รุ่นปี 2565

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1-3  :  1.75% ต่อปี
ปีที่ 4-10  :  2% ต่อปี
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
ไม่เรียกเก็บ
 
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.25% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
อัตราค่าธรรมเนียมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

ที่ขยายระยะเวลาการค้ำประกันสินเชื่อตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มกราคม 2563 (ขยายระยะเวลา PGS ระยะที่ 5 ถึง PGS ระยะที่ 7)

01

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

ที่ขยายระยะเวลาการค้ำประกันสินเชื่อตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มกราคม 2563

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อตลอดอายุโครงการ
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 0.2 ลบ. 200 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 0.2  ≤ 1 ลบ.  300 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 1  ≤ 10 ลบ.  500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 10 ลบ. 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย

1% ของจำนวนเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่ผู้ให้สินเชื่อตามหนังสือค้ำประกันสินเชื่อแต่ละฉบับ เมื่อการขอรับเงินค่าประกันชดเชย ณ ขณะอนุมัติจ่ายค่าประกันชดเชยเกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในปีที่ 2

ยกเว้น โครงการขยายระยะเวลาสำหรับ โครงการ PGS ระยะที่ 5/56 โครงการ PGS ระยะที่ 5/57 โครงการ PGS ระยะที่ 5/58 และ โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปรับปรุงใหม่ ผู้ให้สินเชื่อไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
อัตราค่าธรรมเนียมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

รายสถาบันการเงินระยะที่ 7

01

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. SMEs BI7-2%

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
1.75% ต่อปี
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 20 ลบ. 500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 40 ลบ. 3,000 บาท
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.25% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
02

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. SMEs BI7-2.5%

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
2.25% ต่อปี
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 20 ลบ. 500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 40 ลบ. 3,000 บาท
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.25% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
03

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. SMEs BI7-ธพว. 3.25%

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
3% ต่อปี
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 20 ลบ. 500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 40 ลบ. 3,000 บาท
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.25% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
04

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. SMEs BI7-ธพว. 2.75%

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
2.5% ต่อปี
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 20 ลบ. 500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 40 ลบ. 3,000 บาท
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.25% ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
05

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. SMEs BI7-GSB

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1  :  ไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
ปีที่ 2 ถึง 10  :  2% ต่อปี
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 20 ลบ. 500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 40 ลบ. 3,000 บาท
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
ปีที่ 1 : ไม่คิดค่าจัดการค้ำประกัน
ปีที่ 2 ถึง 10 : 0.3% ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
06

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. SMEs BI7-TCR

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1  :  2.75% ต่อปี
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ปีที่ 2 ถึง 10  :  1% ต่อปี
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 20 ลบ. 500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 40 ลบ. 3,000 บาท
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.25% ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
07

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. SMEs BI7-EXIM

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ปีที่ 1  :  0.75% ต่อปี
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ปีที่ 2 ถึง 10  :  1.75% ต่อปี
(SMEs เป็นผู้ชำระ)
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ≤ 20 ลบ. 500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 20 ≤ 40 ลบ. 1,500 บาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ > 40 ลบ. 3,000 บาท
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
0.25% ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย
อัตราค่าธรรมเนียมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

TCG RBP สำหรับ BBL-iSupply

01

รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ

TCG RBP สำหรับ BBL-iSupply

อัตราร้อยละต่อปี

SMEs เป็นผู้ชำระ Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG) ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียม
การจ่ายค่าประกันชดเชย
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อมี 4 ระดับ โดยพิจารณาจากกลุ่มระดับความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
 
ระดับ 1 อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.5 ต่อปี
ระดับ 2 อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ต่อปี
ระดับ 3 อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 2.5 ต่อปี
ระดับ 4 อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 4 ต่อปี
 
ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายที่ขอให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อภายใต้โครงการนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อในแต่ละปี ในอัตราร้อยละของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อที่กำหนดตามกลุ่มระดับความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ โดย บสย. จะทบทวนระดับความเสี่ยงทุกปีเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และจะแจ้งให้ผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อทราบก่อนครบกำหนดต่ออายุค้ำประกันในแต่ละปี ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดและต่ำสุดจะไม่เกินตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น
ค่าดำเนินการค้ำประกัน (ออก LG)
750 บาท ต่อหนังสือค้ำประกันแต่ละฉบับ
 
SMEs เป็นผู้ชำระ
ค่าจัดการค้ำประกัน
ไม่เรียกเก็บ
Bank เป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชย
2% ของวงเงินที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้