แบบฟอร์มคำขอ

แบบฟอร์ม KYC/CDD

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มมาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ-ฉบับผู้ขอสินเชื่อ
แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ-ฉบับธนาคาร
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8)

แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

แบบฟอร์มตรวจเกณฑ์ PGS8 SMEs ดีแน่นอน
แบบฟอร์มตรวจเกณฑ์ PGS8 SMEs บัญชีเดียว
แบบฟอร์มตรวจเกณฑ์ PGS8 SMEs LG
แบบฟอร์มตรวจเกณฑ์ PGS8 SMEs สหกรณ์
แบบฟอร์มตรวจเกณฑ์ PGS8 Supply chain Franchise
แบบฟอร์มตรวจเกณฑ์ PGS8 SMEs D ยกกำลังสาม
แบบฟอร์มตรวจเกณฑ์ โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ

แบบฟอร์มคำขอให้ออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ

โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3)

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ โครงการ Micro 3

แบบฟอร์มมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความเสียหาย

โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ เช่าแบบลิสซิ่ง และสินเชื่อแฟ็กเตอริง

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

แบบฟอร์มแจ้งการขอคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

แบบฟอร์มแจ้งการขอคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

รับเงินค่าประกันชดเชย

โครงการ PGS

แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 3
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Flood 2011 ระยะที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Flood 2011 ระยะที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 55
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 56
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 57
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 58
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 55
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 56
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 57
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 58
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TMB 3,000 ล้าน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Policy Loan
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน รอบที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน รอบที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก (ออมสิน)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 4 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อไอแบงก์ บิ๊กไฟว์
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี (IBANK)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 12 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่มปี 54
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 6
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 6 (ปรับปรุงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ปี 2558
แบบคำขอรับเงินโครงการ PGS ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ปี 2557
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบกำหนดอายุการค้ำประกันในปี 2559 ถึงปี 2562
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบกำหนดอายุการค้ำประกันในปี 2560 ถึงปี 2563
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ SMEs Halal Trade
PGS7 SMEs ทีได้รับสินเชื่อผ่าน SFIs
PGS7 SMEs แบบ SMEs ทั่วไป
PGS7 SMEs แบบ SMEs นิติบุคคลเล่มเดียว
PGS7 SMEs แบบประชารัฐนโยบายรัฐ ผ่านกรุงไทย
PGS7 SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่าน ธกส.
PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 5
PGS7 SMEs รายเล็ก

โครงการ NON PGS

แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการความร่วมมือ MOU จ่ายเมื่อฟ้อง
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (Fast Track)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (ครัวไทยสู่โลก)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (ธุรกิจท่องเที่ยว)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (แม่บท)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (หนี้สินภาคประชาชน)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด (SMEs NPL)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด (เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่าย)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินเสร็จสิ้น
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อฟ้อง
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD