แบบฟอร์มคำขอ

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS ระยะที่ 10)

แบบฟอร์มคำขอให้ค้ำประกันสินเชื่อ

โครงการ TCG RBP สำหรับ BBL-iSupply

แบบฟอร์มคำขอโครงการ TCG RBP สำหรับ BBL-iSupply

โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 7

แบบฟอร์มคำขอโครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 7

โครงการค้ำประกันสินเชื่อต่ออายุ Renew รุ่นปี 2565

แบบฟอร์มคำขอโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่ออายุ Renew รุ่นปี 2565

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan Extra

แบบฟอร์มคำขอ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan Extra

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู

แบบฟอร์มคำขอ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2

โครงการ PGS9

แบบฟอร์ม KYC/CDD

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ

แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ฉบับผู้ขอสินเชื่อ
แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ฉบับธนาคาร
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความเสียหายหรือผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ฉบับธนาคาร

แบบฟอร์มแจ้งการขอคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

แบบฟอร์มแจ้งการขอคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

รับเงินค่าประกันชดเชย

โครงการ PGS

แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 5 ปี (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 7 ปี (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 5 ปี (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 7 ปี (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 4 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 4 แบบระยะเวลา 7 ปี (กรณีไม่ฟ้อง)
PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 5
PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 5 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 3
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบ NPL (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบปกติ (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบไม่มีหลักประกัน (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบ NPL (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบปกติ (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบไม่มีหลักประกัน (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบ NPL (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบปกติ (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบไม่มีหลักประกัน (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 1 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 2 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Flood 2011 ระยะที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Flood 2011 ระยะที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 55
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 56
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 57
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 58
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 55
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 56
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 57
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 58
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TMB 3,000 ล้าน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Policy Loan
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน รอบที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน รอบที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก (ออมสิน)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อไอแบงก์ บิ๊กไฟว์
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อไอแบงก์ บิ๊กไฟว์ (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี (IBANK)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 12 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 12 ปี (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่มปี 54
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 6
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 6 (ปรับปรุงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 6 (ปรับปรุงใหม่) (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ปี 2558
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ปี 2558 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบคำขอรับเงินโครงการ PGS ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ปี 2557
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบกำหนดอายุการค้ำประกันในปี 2559 ถึงปี 2562
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบกำหนดอายุการค้ำประกันในปี 2560 ถึงปี 2563
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ SMEs Halal Trade
PGS7 SMEs ทีได้รับสินเชื่อผ่าน SFIs
PGS7 SMEs ทีได้รับสินเชื่อผ่าน SFIs (กรณีไม่ฟ้อง)
PGS7 SMEs รายเล็ก
PGS7 SMEs รายเล็ก (กรณีไม่ฟ้อง)
PGS7 SMEs แบบ SMEs ทั่วไป
PGS7 SMEs แบบ SMEs ทั่วไป (กรณีไม่ฟ้อง)
PGS7 SMEs แบบ SMEs นิติบุคคลเล่มเดียว
PGS7 SMEs แบบ SMEs นิติบุคคลเล่มเดียว (กรณีไม่ฟ้อง)
PGS7 SMEs แบบประชารัฐนโยบายรัฐ ผ่านกรุงไทย
PGS7 SMEs แบบประชารัฐนโยบายรัฐ ผ่านกรุงไทย (กรณีไม่ฟ้อง)
PGS7 SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่าน ธกส.
PGS7 SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่าน ธกส. (กรณีไม่ฟ้อง)
PGS 5 เศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew 1-4 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew 59-62 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew 60-63 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew 61-64 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew 62-65 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew 63-66 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS8 SMEs ดีแน่นอน (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS8 SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกัน (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS8 SMEs บัญชีเดียว (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS8 SMEs รอการจัดสรรสำหรับผลิตภัณฑ์ - โครงการใหม่ (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ปี 2557 (กรณีไม่ฟ้อง)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี (ธนาคารอิสลามแห่งประเทสไทย)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 6 SMEs ทวีทุน (กรณีไม่ฟ้อง)

โครงการ NON PGS

แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการความร่วมมือ MOU จ่ายเมื่อฟ้อง
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (Fast Track)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (ครัวไทยสู่โลก)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (ธุรกิจท่องเที่ยว)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (แม่บท)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (หนี้สินภาคประชาชน)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด (SMEs NPL)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด (เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่าย)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินเสร็จสิ้น
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อฟ้อง

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้