ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ทำให้กิจการมีปัญหาด้านสภาพคล่อง พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 เพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ทำให้กิจการมีปัญหาด้านสภาพคล่อง
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) หรือ ที่มีนวัตกรรม
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพหรือมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 เช่น SMEsกลุ่มธุรกิจ S – Curve และ SMEsที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น

ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 7 ปี (ปีที่ 1 – 3 รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในอัตราร้อยละ 1.75 0.75 และ 0.75 ของวงเงินค้ำประกันตามลำดับ)

 • เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิม
 • มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชำระหนี้คืนผู้ให้กู้ได้ตามที่ผู้ให้กู้ได้วิเคราะห์แล้ว
 • ได้รับสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (ติดต่อขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561)

 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD