โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 6 ( บสย. SMEs ไทยชนะ )

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน

วงเงินโครงการ

20,000 ล้านบาท (เฟสแรก 10,000 ล้านบาท) รวมทุกสถาบันการเงิน

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs

ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกสถาบันการเงิน) โดยนับเฉพาะการค้ำประกันภายใต้โครงการนี้ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาการค้ำประกัน

ไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

 1. บสย. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ปัจจุบันมี 5 กลุ่ม ดังนี้

  ลำดับ รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ค่าจัดการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวม
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  ลำดับ
  1
  รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ
  บสย. SMEs BI6-30%
  ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
  3.00
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  0.25
  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวม
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  3.25
  ลำดับ
  2
  รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ
  บสย. SMEs BI6-20%
  ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
  2.00
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  0.25
  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวม
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  2.25
  ลำดับ
  3
  รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ
  บสย. SMEs BI6-15%
  ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
  1.5
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  0.25
  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวม
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  1.75
  ลำดับ
  4
  รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ
  บสย. SMEs BI6-17.5%
  ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
  1.75
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  0.25
  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวม
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  2.00
  ลำดับ
  5
  รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ
  ปีที่ 1
  ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
  -
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  -
  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวม
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  -
  รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ
  ปีที่ 2 - 10
  ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
  1.72
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  0.28
  ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวม
  ค่าจัดการค้ำประกัน
  2.00

  หมายเหตุ : ลำดับที่ 4,5 เฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น

 2. ค่าจัดการค้ำประกันต่อหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อโดยหักจากค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
 3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่บสย.ประกาศ

คุณสมบัติของ SMEs

 1. เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 3. มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 4. ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 5. เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 6. ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน

สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือวงเงิน ค้ำประกันครบ 10,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้