โครงการ “หมู่บ้าน บสย.”


โครงการ “หมู่บ้าน บสย.” โครงการ “หมู่บ้าน บสย.”
โครงการ “หมู่บ้าน บสย.” หรือ “TCG Village” เป็นโครงการตามแผนวิสาหกิจ ปี 2556-2558 ของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย บสย. ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA) ภายใต้โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ของ PDA โดยได้ทำการคัดเลือกพัฒนาหมู่บ้านเข้าโครงการ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมในระดับหมู่บ้านเพื่อขจัดปัญหาความยากจน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดย บสย. ได้สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสำหรับธนาคารพัฒนาหมู่บ้านบ้านยาง และศูนย์ฝึกอาชีพภายในหมู่บ้านบ้านยาง เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาทักษะในด้านการประกอบอาชีพ ให้สามารถเพิ่มรายได้และช่วยเหลือตนเองได้ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขจัดปัญหาความยากจน พัฒนาทักษะในด้านการประกอบอาชีพให้สามารถเพิ่มรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้ โดยมุ่งให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพอนามัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นับเป็นการพัฒนาองค์กรชาวบ้าน และชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งชาวบ้านจะเป็นเจ้าของโครงการและมีส่วนรวมในการดำเนินโครงการฯ ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การระดมความร่วมมือ วิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการติดตามประเมินผล  นอกจากนี้ บสย. ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ และนำความรู้ความสามารถของ บสย. เป็นแผนกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้