โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม”


โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม”
ในปี 2557 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม”  ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม “โรงเรียนบ้านจับไม้” ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุข “บ้านเกาะทัง” ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” เพื่อขับเคลื่อนขยายเครือข่ายด้านคุณธรรมความดีสู่โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่ ซึ่งชุมชนในพื้นที่จะได้รับการบ่มเพาะพฤติกรรมด้านคุณธรรมความดีนำสู่การปฎิบัติจริง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้น จากการสนับสนุนด้านการพัฒนาสื่อเพื่อฐานการเรียนรู้ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงคุณธรรม การปรับปรุงสถานที่ที่ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เป็นต้น

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้