โครงการ “พนักงานทำดี มีทุน”


โครงการ “พนักงานทำดี มีทุน” โครงการ “พนักงานทำดี มีทุน”
ในปี 2558 บสย. ได้จัดโครงการ “พนักงานทำดี มีทุน” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน บสย. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยเชิญชวนให้พนักงาน “มีส่วนร่วม” ในการทำความดี โดยเปิดโอกาสให้พนักงานจัดตั้งกลุ่มพนักงานตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส่งโครงการจิตอาสาที่กลุ่มพนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชน รวมถึงการนำทักษะความสามารถเข้าไปร่วมช่วยเหลือให้สังคมและชุมชนนั้น มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการพนักงานทำดี มีทุน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ ซึ่ง บสย. จะมอบให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ประกอบด้วย
  • โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สอนน้องเล่นกีฬา เล่นดนตรีกับเด็กบ้านโสสะ : โดยพนักงานจิตอาสาของสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการสาขา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลและลานกีฬา ที่บ้านเด็กโสสะเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมคลินิกสอนน้องเล่นกีฬา และจัดกิจกรรมสันทนาการ มินิคอนเสิร์ตเพื่อน้อง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบริจาคเครื่องใช้สิ่งของ และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ให้แก่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายอีกด้วย
  • โครงการแบ่งปันไออุ่น : โดยพนักงานจิตอาสาของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กแรกเกิดที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง โดยร่วมกิจกรรมอุ้มน้อง ให้ความอบอุ่นแก่น้องแรกเกิดที่ถูกทอดทิ้ง และประสบปัญหาวิกฤตชีวิต
  • โครงการโรงเรียนของหนู สู่วิถีพอเพียง : โดยพนักงานจิตอาสาของสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการสาขา เป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) จังหวัดปทุมธานี ด้วยการสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่และโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการออมเงินให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย
  • โครงการ TCG The Sitter : โดยพนักงานจิตอาสาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นการร่วมสนับสนุนการสร้าง “ห้องพัฒนาเด็กเล็ก” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็ก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การสอนหนังสือ การสอนทาสีวาดภาพตกแต่งผนังห้อง เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กๆ ในชุมชน
เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างการดำเนินงานด้านจิตอาสา การร่วมมือกันทำความดีเพื่อสังคมในรูปแบบร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน บสย. จึงจัดให้มี “รางวัลสุดยอดพนักงานจิตอาสา” ขึ้น โดยกลุ่มพนักงานผู้ได้รับรางวัลนี้ มาจากการลงคะแนนเสียงโหวตของพนักงานในองค์กร ซึ่ง “รางวัลสุดยอดพนักงานจิตอาสา ปี 2558” ได้แก่ พนักงานจิตอาสาของ “สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการสาขา” ใน “โครงการโรงเรียนของหนู สู่วิถีพอเพียง”

นอกจากนี้ บสย. ยังได้ให้ความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรและมุ่งหวังที่จะให้สังคมและชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “แบ่งปันความสุข” ด้วยการเลี้ยงอาหารว่างและมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งนำพนักงานเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และร่วมแบ่งปันอ้อมกอดเพื่อให้ความอบอุ่นให้กับน้องๆ ในห้องเด็กอ่อนของมูลนิธิฯ อีกด้วย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้