โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน”


โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน”
ในปี 2558 บสย. จึงมุ่งไปที่การเสริมสร้าง “ผู้ประกอบการที่ดี” มีคุณธรรม อันจะนำไปสู่ “สังคม” ที่ดี เข้มแข็ง และการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีหลักการชัดเจน ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ จึงนับว่ามีประสิทธิภาพยิ่งในการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่ดี

โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขึ้น ชื่อว่า “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ที่น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจนประสบความสำเร็จ ส่งให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรกที่ บสย. ได้จัดให้มีการประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น โดยนำแนวทางของเกณฑ์การประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินองค์กรธุรกิจในโครงการดังกล่าว  โดยผลการประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558” มีดังนี้

                        รางวัล “สุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2558
  • บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด                      จังหวัดเชียงใหม่       
  • บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด                          จังหวัดพิษณุโลก       
  • ณัฐธิดา กาแฟ                                        จังหวัดชุมพร
                        รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น” ปี 2558
  • บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด             จังหวัดพิษณุโลก  
  • ภูเชียงทา คอมมูนิตี้ เอ็นเตอร์ไพร์ส              จังหวัดชัยภูมิ   
  • บริษัท ธนาพลาสแพค จำกัด                      จังหวัดนครปฐม       
  • บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด                 จังหวัดอุดรธานี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้โดยไม่ขัดกับหลักการของแสวงหากำไร แต่การได้มาซึ่งกำไรของธุรกิจ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือแสวงหากำไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตตามมา ตลอดจนให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและอย่างมีคุณภาพ

ภายใต้การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจนั้น บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติคือ สร้างความเข้าใจในหลักการ นำต้นแบบผู้ประกอบการที่ดีภายใต้หลักการมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการอื่น จนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น บสย. ยังเน้นให้พนักงาน บสย. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงหลักการและเห็นความสำคัญของความสมดุลของชุมชนและสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งอีกด้วย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้