โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559


โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559
บสย. มีหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเป็นผู้ให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพแต่หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเติบโตและเข้มแข็งอย่างมีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บสย. จึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของ บสย. โดยนำกระบวนการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาสู่ระบบการดำเนินธุรกิจของ บสย.  บสย. จึงมุ่งไปที่การเสริมสร้าง “ผู้ประกอบการที่ดี” มีคุณธรรม อันจะนำไปสู่ “สังคม” ที่ดี เข้มแข็ง และการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีหลักการชัดเจน ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ จึงนับว่ามีประสิทธิภาพยิ่งในการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่ดี

โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขึ้น ชื่อว่า “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ที่น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจนประสบความสำเร็จ ส่งให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ปี 2559 นับเป็นปีที่สองที่ บสย. ได้จัดกิจกรรมการประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559”  โดยนำแนวทางของเกณฑ์การประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ  โดยผลการประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” มีดังนี้
 
รางวัล “สุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559”
  • บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010) จำกัด        จังหวัดอุดรธานี
 
รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2559”
  • บริษัท ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด    จังหวัดอุบลราชธานี
  • บริษัท ขิงทองไทย จำกัด                          จังหวัดเพชรบูรณ์
  • บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด                         จังหวัดชุมพร
  • บริษัท บ้านสวนมะนาวไทย จำกัด                จังหวัดสุพรรรณบุรี
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้โดยไม่ขัดกับหลักการของแสวงหากำไร แต่การได้มาซึ่งกำไรของธุรกิจ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือแสวงหากำไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตตามมา ตลอดจนให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและอย่างมีคุณภาพ

ภายใต้การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจนั้น บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติคือ สร้างความเข้าใจในหลักการ นำต้นแบบผู้ประกอบการที่ดีภายใต้หลักการมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการอื่น จนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บสย. เชื่อมั่นว่าการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมสังคมและชุมชนให้มุ่งทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะขับเคลื่อนและยกระดับสังคมไทยให้พัฒนาและก้าวหน้าในทุกด้านอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อเนื่อง และเป็นพลังที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจผลักดันการทำงานเพื่อสร้างคนดีให้สังคมไทย เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการพัฒนาคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้