ผู้บริหาร บสย. แจ้งคุณสมบัติ “นอนแบงก์” ที่ บสย. ค้ำประกันได้


ผู้บริหาร บสย. แจ้งคุณสมบัติ “นอนแบงก์” ที่ บสย. ค้ำประกันได้ ผู้บริหาร บสย. แจ้งคุณสมบัติ “นอนแบงก์” ที่ บสย. ค้ำประกันได้
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมรายการ “เสียงตามสายจากผู้นำระดับสูง” ประจำเดือนธันวาคม ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แจ้งความคืบหน้าให้พนักงานรับรู้ เกี่ยวกับการขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังกลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) หลังจากมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้นิติบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงิน  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยเนื้อหาเป็นการกำหนดนิยามของนอนแบงก์ที่ บสย. สามารถค้ำประกันได้ ต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด โดยมีธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 51 สำหรับรายการ “เสียงตามสายจากผู้นำระดับสูง” เป็นการถ่ายทอดข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ บสย.แก่พนักงานทุกระดับ ทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดทั้ง 10 แห่ง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD