โครงการ 25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ ผ่านกิจกรรม “สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข”


โครงการ 25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ ผ่านกิจกรรม “สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” โครงการ 25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ ผ่านกิจกรรม “สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข”
ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ บสย. ดำเนินกิจการครบ 25 ปี บสย. จึงได้จัดทำโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้ชื่อว่า โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” ผ่านกิจกรรม “สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ บสย. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้นำชุมชน ในการเตรียมเงินทุนให้พร้อม เตรียมเงินออมให้พอ สู่วิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนสามารถอยู่แบบพอเพียงในวิถีชุมชนเมือง มีสมดุลทางการเงิน เพื่อสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” ผ่านกิจกรรม “สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ได้น้อมนำแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้แทนชุมชน โดยเน้นรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงสันทนาการ เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน และสร้างความรู้พื้นฐานในเรื่องของการ “มีทุน” และ“มีออม” อันจะก่อให้เกิดการ “มีสุข” แก่ผู้ประกอบการและผู้แทนชุมชน เป็นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนโดยแท้จริง และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค บสย. ได้ร่วมมือกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งสนับสนุนข้อมูลความรู้ด้านการออมเงิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือคู่มือทางการเงิน Happy Money “เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน” เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนในการวางแผนการเงิน และปลูกจิตสำนึกให้เห็นประโยชน์ในการออม โดยกำหนดจัดกิจกรรมเชิงสันทนาการ 6 ครั้ง 6 จังหวัด ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. สุรินทร์ สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. เป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรประจำฐานกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
  • ครั้งที่ 2 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. บุรีรัมย์ สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองนครบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. เป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรประจำฐานกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
  • ครั้งที่ 3 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. เชียงใหม่ สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
  • ครั้งที่ 4 : “บสย. ร่วมกับ สำนักงานคลัง จ.เชียงราย สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีคลังจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
  • ครั้งที่ 5 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. นครศรีธรรมราช สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา บสย. สำนักงานสาขาสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
  • ครั้งที่ 6 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. สุราษฎร์ธานี และ อบต. มะขามเตี้ย สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ หอประชุมสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บสย. สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
สำหรับการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การออมเงิน รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นภารกิจที่ บสย. ต้องดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้