กิจกรรมการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน


กิจกรรมการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน กิจกรรมการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร และเสริมสร้างการขยายเครือข่ายพันธมิตรของสำนักงานสาขา โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่สำนักงานสาขาของ บสย. รับผิดชอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บสย. ได้จัดกิจกรรมโครงการ “คืนรอยยิ้ม” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 และเพื่อให้ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนของ บสย. ยังคงอยู่เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน ในปี 2560 จึงมีแนวทางในการติดตามดูแลโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ บสย. ได้ดำเนินการให้กับชุมชน รวมไปถึงสาธารณประโยชน์อื่นของชุมชนที่จำเป็นต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซม โดยมุ่งเน้นชุมชนที่สำนักงานสาขาของ บสย. ตั้งอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการในจังหวัดที่มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ จำนวน 2 จังหวัด ดังนี้
 
1.  โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิคลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในความร่วมมือกับเทศบาลนครพิษณุโลก บสย. ได้พัฒนาปรับปรุงเวทีแอโรบิคลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่ง บสย. เคยให้การสนับสนุนผ่านโครงการ “คืนรอยยิ้ม” เมื่อปี 2555 เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ รองรับกิจกรรมชุมชนระดับเมือง และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก บสย. ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้สาธารณประโยชน์ของชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม และเป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายของชุมชนนครพิษณุโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย  ทั้งนี้ บสย. และเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบเวทีแอโรบิคลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ลานเศรษฐกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2.  โครงการปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเรียนวัดล้านตอง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในความร่วมมือกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ (คบจ. เชียงใหม่) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักที่มุงด้วยพลาสติกคัดกรองแสง และอุปกรณ์ในการจัดทำแปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเหมาะกับการวางแผนปลูกผักได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล ช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันภายในโรงเรียน และฝึกทักษะการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อไปในอนาคต โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดล้านตอง เป็นเครือข่ายโครงการ Startup Club ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง บสย. ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนสังคมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

จากการให้ความสำคัญทางด้านนโยบายและการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บสย. ได้ถ่ายทอดสู่พนักงาน บสย. ในทุกระดับผ่านกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548 อาทิ โครงการคืนรอยยิ้ม ระยะที่ 1-3 โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในผู้ประกอบการ SMEs และในโรงเรียน โครงการพนักงานทำดีมีทุน ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะผู้สนับสนุน โครงการประกวดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจนประสบความสำเร็จ เป็นต้น
 
บสย.  ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจหลัก ด้วยตระหนักว่าการที่องค์กรธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้มุ่งชี้ให้เห็นว่า บสย. ได้ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศ โดย บสย. เชื่อมั่นว่าการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมสังคมและชุมชนให้มุ่งทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะขับเคลื่อนและยกระดับสังคมไทยให้พัฒนาและก้าวหน้าในทุกด้านอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อเนื่อง และเป็นพลังที่ส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจผลักดันการทำงานเพื่อสร้างคนดีให้สังคมไทย เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการพัฒนาคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้