บสย. ผนึกพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ


บสย. ผนึกพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บสย. ผนึกพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ร่วมกันผนึกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบตาม “ประกาศเจตจำนงสุจริต” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ บสย. โดยมีแนวปฏิบัติ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน พร้อมกันทุกสำนักงานสาขาทั่วประเทศ เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการบริหารงาน การทำงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาให้ บสย. เป็นองค์กรคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานสาขา บสย. ทั่วประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD