บสย. ร่วมสัมมนา “กรอบหลักการและแนวทางของระบบการประเมินผล การดำเนินนงานรัฐวิสาหกิจใหม่”


บสย. ร่วมสัมมนา “กรอบหลักการและแนวทางของระบบการประเมินผล การดำเนินนงานรัฐวิสาหกิจใหม่” บสย. ร่วมสัมมนา “กรอบหลักการและแนวทางของระบบการประเมินผล การดำเนินนงานรัฐวิสาหกิจใหม่”
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา กรอบหลักการและแนวทางของระบบการประเมินผล การดำเนินนงานรัฐวิสาหกิจใหม่ แก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมอบนโยบาย “ความคาดหวังของกระทรวงการคลัง ต่อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ” โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำโดย นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ  ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ นางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน เข้าร่วมฟังสัมมนาและการชี้แจง ตลอดจนการเสวนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 8 หัวข้อ และแนวความคิดการเป็นรัฐวิสาหกิจ 4.0 (SOE 4.0)” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักกำกับและประเมินผล ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD