โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2561


ด้วย บสย. ตระหนักว่าการที่องค์กรธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. จึงมุ่งเน้นการดำเนินการรูปแบบ CSR-in-Process ซึ่งอยู่ในกระบวนการทำงานทางธุรกิจขององค์กร โดยส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง สามารถวางแผนทางการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
ในปี 2561 บสย. ได้ดำเนินโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านกิจกรรม “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” เพื่อให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจ ด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน การทำธุรกิจออนไลน์ยุค 4.0 แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง SMEs รายย่อย และ Start-up รวมถึงนักเรียนนักศึกษาเพื่อติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดความคิดในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการตลาดยุคดิจิทัลทุกรูปแบบ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ เปิดโอกาสเริ่มธุรกิจให้เติบโตในยุค Thailand 4.0 พร้อมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บสย. หน่วยงานพันธมิตร ชุมชนในพื้นที่ ลูกค้า บสย. และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีให้เกิดกับ บสย. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1: โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม “บสย. ร่วมกับ คบจ. สุพรรณบุรี เสริมสร้างความรู้อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สู่การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club)” โดยร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คบจ. สุพรรณบุรี) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุนในยุคดิจิทัล ให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start-up ในอนาคต และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start-up ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561                                                         
ครั้งที่ 2: โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม “โครงการสินเชื่อพิเศษ โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ” โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบครบวงจรกับผู้ประกอบการ SMEs และ Social Enterprises (SE) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561
                                             
ครั้งที่ 3: โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม FinNext Experience ก้าวใหม่สู่ผู้ประกอบการ SMEs 4.0” โดยร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านนวัตกรรมทางการเงิน Fintech และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับนักศึกษาภาวะผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start-up ในอนาคต ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
                                              
ครั้งที่ 4: โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม Smart Online ปลุกธุรกิจ Start-up ยุค 4.0” โดยร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจออนไลน์และการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 พร้อมการฝึกปฏิบัติ การจัดการทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ เพื่อติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start-up ในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีอาจารย์ภูวเรศน์ ทรายสมุทร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing and Social Media Strategy กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
                                                 
ครั้งที่ 5: โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม Smart Online ปลุกธุรกิจ Start-up ยุค 4.0: รูปปัง ตังค์มา” โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจออนไลน์ การถ่ายภาพเพื่อการตลาดออนไลน์และพัฒนาคอนเทนต์ พร้อมการฝึกปฏิบัติ การจัดการทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs Start-up รายย่อย ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมีอาจารย์ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ (ครูกอล์ฟ) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
                                                 
ครั้งที่ 6: โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม Smart Online ปลุกธุรกิจ Start-up ยุค 4.0” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจออนไลน์และการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 พร้อมการฝึกปฏิบัติ การจัดการทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start-up ในอนาคต ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
                                                 

สำหรับการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการตลาดยุคดิจิทัลทุกรูปแบบ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ เปิดโอกาสเริ่มธุรกิจให้เติบโตในยุค Thailand 4.0 รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นภารกิจที่ บสย. ต้องดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่งคงแข็งแรง สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้