บสย.จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 2/2562 ปลุกพลัง รับการเปลี่ยนแปลง


บสย.จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 2/2562 ปลุกพลัง รับการเปลี่ยนแปลง บสย.จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 2/2562 ปลุกพลัง รับการเปลี่ยนแปลง
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 2/2562 (The 2nd Town Hall Meeting 2019) TCG Transformation “Moving Forward” ปลุกพลังเพื่อนพนักงาน บสย. รับมือการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่องค์กรรัฐวิสาหกิจยุคดิจิทัล โดยเนื้อหาหลัก มุ่งสร้างความตระหนักแก่พนักงาน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์กร บสย. โดยจากนี้ไป บสย. จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการให้องค์กรรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยล่าสุด บสย. ได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทระดับโลก เป็นที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถยืนหยัดเคียงข้าง และช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้เต็มศักยภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำพา บสย. สู่องค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Survival of the Fittest คือ ความสามารถขององค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีพนักงาน บสย.กว่า 400 คน ร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง ณ  ชั้น 17 สำนักงานใหญ่ บสย. โดยมีได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยังสำนักงานเขตทุกภูมิภาค เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD