บสย.สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน


บสย.สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน บสย.สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน  โครงการจิตอาสาTCG มอบด้วยรัก ให้ด้วยใจ” เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และเสริมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. จาก 12 สถาบันการเงิน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานงานร่วมกัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD