บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หนุน SMEs กลุ่มติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หนุน SMEs กลุ่มติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หนุน SMEs กลุ่มติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเข้าถึงแหล่งทุน” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการออกแบบและติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ จัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD