บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.มหาสารคาม


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.มหาสารคาม บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.มหาสารคาม
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายณัฐพล จันทะแจ้ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานปฎิบัติการสาขา สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าพบสถาบันการเงินในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อ และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการกระตุ้นยอดค้ำประกันฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD