บสย. จัด “ประชุมพนักงานทุกระดับ” ครั้งที่ 4/2562


บสย. จัด “ประชุมพนักงานทุกระดับ” ครั้งที่ 4/2562 บสย. จัด “ประชุมพนักงานทุกระดับ” ครั้งที่ 4/2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 4/2562 (The 4th Town Hall Meeting 2019) เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ บสย. และทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงได้มอบบัตรประจำตัวใหม่แก่พนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่ง พร้อมเปิดตัว MV เพลง บสย. Together We Can Shine ที่สื่อถึงการสร้างพลังและความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงาน โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยังสำนักงานเขตทั้ง 10 แห่ง ณ ห้องประชุมชั้น 17 บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD