บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี"


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และสามารถนำความรู้ไปใช้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์และพิพากเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี ตำบลมะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD