บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมโครงการ “คบจ.นครราชสีมา สืบสาน ต่อยอด เดินตามรอยพ่อ”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมโครงการ “คบจ.นครราชสีมา สืบสาน ต่อยอด เดินตามรอยพ่อ” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมโครงการ “คบจ.นครราชสีมา สืบสาน ต่อยอด เดินตามรอยพ่อ”
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการ “คบจ.นครราชสีมา สืบสาน ต่อยอด เดินตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดโดย สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ณ บ้านใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD