รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 1 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออก


รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 1 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออก รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 1 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออก
นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการค้ำประกันสินเชื่อ อีกทั้งยังเข้าพบสถาบันการเงินในเขตพื้นที่ จ.ชลบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดการค้ำประกัน รวมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ของ บสย. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD