บสย. จับมือ ม.มหิดล จัดกิจกรรม CSR “SMEs BASECAMP ก้าวแรก...พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ”


บสย. จับมือ ม.มหิดล จัดกิจกรรม CSR “SMEs BASECAMP ก้าวแรก...พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ” บสย. จับมือ ม.มหิดล จัดกิจกรรม CSR “SMEs BASECAMP ก้าวแรก...พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ”
นางสาวพูลสิริ จันทร์เสวี ผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ดร.กิตติชัย ราชมหา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร และอาจารย์ประจำวิชา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิด “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” ผ่านกิจกรรม “SMEs BASECAMP ก้าวแรก...พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ” ภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ ด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้งการจัดการด้านกลยุทธ์ และการวางแผนของธุรกิจ SMEs และยังเปิดโอกาสธุรกิจให้เติบโตและประสบสำเร็จไปพร้อมกับโลกการเงินในอนาคต เสริมศักยภาพธุรกิจให้มั่นคง มีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการเงิน เสริมศักยภาพธุรกิจให้มั่นคง มีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ยังได้เปิดคลินิคให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการค้ำประกันสินเชื่อกับผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมงาน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ