บสย. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)


บสย. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) บสย. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คว้า “รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9” (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง สะท้อนการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนัก เต็มความสามารถ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร จากการประกาศผลตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ที่ผ่านมา บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ปี 2561 และในการประกาศผลรางวัลครั้งที่ 9 ปี 2562 นี้ บสย. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งนับเป็นอีกขั้นของความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน บสย. ในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง ซึ่งเหล่านี้ล้วนมาจากความร่วมมือจากคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอน และสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพนักงานทุกคนที่ถือเป็นกลไก และพลังสำคัญที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมการยึดมั่นในพลังความดีและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานพร้อมให้ปฏิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัตินำความภาคภูมิใจมาสู่ บสย.

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้