บอร์ด บสย. – ผู้บริหารระดับสูง ติวเข้ม ระบบประเมินรัฐวิสาหกิจแบบใหม่


บอร์ด บสย. – ผู้บริหารระดับสูง ติวเข้ม ระบบประเมินรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ บอร์ด บสย. – ผู้บริหารระดับสูง ติวเข้ม ระบบประเมินรัฐวิสาหกิจแบบใหม่
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง บสย. ร่วมสัมมนา “การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ” หรือ ระบบ SE-AM (ซีม) ซึ่งเป็นเครื่องมือการวัดและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ล่าสุด ที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปีบัญชี 2563 หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) โดยกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 กำหนดให้ คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวนโยบาย ทิศทาง และการดำเนินงานของ บสย.
ระบบSE-AM (ซีม)” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้คือ

สวนที่ 1 ผลการดำ เนินงาน (Key Performance Area) ประกอบด้วย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Result)

ส่วนที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 8 หลักเกณฑ์ดังนี้
1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์ก
2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
6) การบริหารทุนมนุษย์
7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม
8) การตรวจสอบภายใน

ทั้ง 8 ระบบเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกรัฐวิสาหกิจจะต้องมีแผนปฎิบัติงาน มีระบบและกระบวนการในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและในปลายปี 2562 ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้นำเกณฑ์ Enablers ทั้ง 8 ด้านมาประเมินการดำเนินงานของทุกรัฐวิสาหกิจเพื่อหา Base Line ซึ่งผลประเมิน Base Line บสย. ตามเกณฑ์ Enablers ในภาพรวมอยู่ที่ 1.8717 คะแนน ซึ่ง หมายถึง บสย. เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดพื้นฐาน นำแนวทางไปปฏิบัติในขั้นตอนเกือบทุกพื้นที่ เริ่มเปลี่ยนจากการตั้งรับปัญหา มาเป็นแนวคิดการปรับปรุงทั่วๆ ไป แนวทางมีความสอดคล้องกับหน่วยงานอื่นๆ
 
ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล สมาชิกวุฒิสภาและอดีตประธานกรรมการ บสย. บรรยายพิเศษเรื่อง “บสย. จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคโควิดได้อย่างไร” นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ที่มาและภาพรวมของระบบ SE-AM” นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภาพรวม บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทคณะกรรมการ บสย. ทีมีต่อการกำกับดูแลองค์กร” ณ ห้องช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์สาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 
 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้