โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2562


โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2562 โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2562
ในปี 2562 การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บสย. ได้นำกลยุทธ์ด้าน CSR-in-Process พัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนให้ครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนที่สำคัญและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมไปถึงการส่งเสริมการบริหารความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลของ บสย. ด้วย บสย. ตระหนักว่าการที่องค์กรธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่ บสย. เป็นหน่วยงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน บสย. จึงจัดกิจกรรม CSR เชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ด้าน CSR-in-Process โดยอยู่ในกระบวนการทำงานทางธุรกิจขององค์กร ผ่าน “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” ภายใต้กิจกรรมที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ SMEs มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ SMEs อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง สามารถวางแผนทางการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ บสย. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องพื้นฐานทางการเงิน ความรู้การทำธุรกิจบนโลกที่เปลี่ยนไป การค้าขายบนนออนไลน์ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นของผู้ประกอบการ SMEs โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2562 บสย. ยังได้ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้ความรู้ทางการเงินและการฝึกอาชีพ การเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกอาชีพ ออมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่โลกกว้าง โดยริเริ่มโครงการใหม่ ร่วมกับเรือนจำกลางระยอง สอนอาชีพ และเติมความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง สามารถวางแผนทางการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้


ครั้งที่ 1: โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ครั้งที่ 1 ผ่านกิจกรรม SMEs BASECAMP ก้าวแรก...พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ” โดย บสย. ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ ด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้งการจัดการด้านกลยุทธ์ และการวางแผนของธุรกิจ SMEs พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเป็นผู้ประกอบการ Start-up ในอนาคต พร้อมทั้ง บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ยังได้เปิดคลินิคให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้เข้าร่วม ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
 
    

 
ครั้งที่ 2: บสย. ร่วมสนับสนุนนิตยสารเส้นทางเศรษฐี เครือมติชน ภายใต้ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ 4.0 ครั้งที่ 2” ของ บสย. โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ค้าขายให้รุ่ง ยุค 5G ต้องมีเทคนิคอย่างไร” ในงานสัมมนา “สู้จากศูนย์ SMEs ไทย มือใหม่ พันธุ์แกร่ง” พร้อมเปิดคลินิกหมอหนี้ บสย. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
  

ครั้งที่ 3: บสย. ปั้นโมเดล CSR  ชูแพลตฟอร์ม เติมความรู้ทางการเงิน  ผ่าน “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ครั้งที่ 3” โดยร่วมกับโรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงิน และการค้าขายออนไลน์ รับเทรนด์ดิจิทัล ซื้อง่าย ขายคล่องทั้งอำเภอ “แม่จัน ดิจิทัล”  ดึงกูรู โซเชียลมีเดีย เติมความรู้ ค้าออนไลน์ ง่ายนิดเดียว พร้อมกับการทำ Workshop ให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผู้นำชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนครูและนักเรียนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจสร้างอาชีพผ่านโซเชียล มีเดีย ร่วมรับฟังกว่า 100 คน พร้อมยกทีมหมอหนี้ บสย. ให้คำปรึกษาทางการเงิน การเข้าถึงสินเชื่อ เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ บสย. เพื่อชุมชน โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562

 

ครั้งที่ 4: บสย. ร่วมกับเรือนจำกลางระยอง จัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินผ่าน “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ครั้งที่ 4” เตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่ใกล้พ้นโทษ ก้าวสู่อาชีพอิสระอย่างมั่นใจ ในหัวข้อ “มีเงินแค่หลักหมื่น ก็ตั้งตัวได้” การคำนวนต้นทุน “เบเกอรี่”  อบรมเรื่องการออม และร่วมทำกิจกรรม Workshop เบเกอรี่และไอศกรีม โดยเชฟชื่อดัง ซึ่งความรู้ทางการเงินที่ได้จากการอบรมและจากการทำ Workshop จะช่วยจุดประกายการทำธุรกิจที่เริ่มจากทุนน้อยให้กับผู้ต้องขังหญิง รวมถึงช่วยพัฒนาต่อยอดความคิดและการสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าเพื่อประกอบอาชีพต่อไป โดยมีผู้ต้องขังหญิงประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ เรือนจำกลางระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้