โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด-ห้องประชุม (บสย.) เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด-ห้องประชุม (บสย.) เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด-ห้องประชุม (บสย.) เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ปี 2562 บสย. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในชุมชนและท้องถิ่น โดยมีแนวคิดในการนำศักยภาพและความสามารถของ บสย. มาใช้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา สร้างโอกาสและคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนที่สำคัญให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มเติมความรู้ทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยเลือกโรงเรียนในชุมชนที่สำคัญเป็นศูนย์กลาง ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs บสย. จึงได้เริ่ม “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด-ห้องประชุม (บสย.) โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว จังหวัดเชียงราย” ซึ่งเดิมนั้น บสย. ได้เคยให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารห้องประชุม และในปี 2562 บสย. ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะยกระดับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ CG & CSR เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนอย่างยั่งยืน ยกระดับความเข้มแข็งในชุมชนผ่านการเรียนรู้ โดยมีห้องสมุด บสย. เป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน บสย. รวมถึงสร้างบรรยากาศชุมชนน่าอยู่
 
บสย. เปิดแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน จ.เชียงราย                                                                                                 
นายวสันต์ เทียนหอม ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) บสย. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมการการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พร้อมด้วย นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายทรงศักดิ์ เหนืออิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว ร่วมเปิด “อาคารห้องสมุด-ห้องประชุม บสย. โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย" ยกระดับห้องสมุดและห้องประชุมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน และเป็นสถานที่จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินโครงการด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด-ห้องประชุม บสย. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

 
 
น้ำใจจากเพื่อน บสย.                                                                                                              
นอกจากนี้ เพื่อนๆ บสย. ร่วมปันน้ำใจ บริจาคหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน การศึกษา ยา ชุดลูกเสือ เพื่อใช้ในการโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุด- ห้องประชุม บสย. โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว จังหวัดเชียงราย สมทบทุนบริจาคเงินทุนอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ โดยมียอดเงินบริจาคจากเพื่อนๆ พนักงาน และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 25,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้