การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชน


การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชน การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชน
บสย. ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่สำคัญ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น ในปี 2562 การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่สำคัญ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ บสย. และพนักงาน บสย. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กร สังคมและชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย บสย. มุ่งเน้น “ความร่วมมือ” ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความร่วมมือของพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคมของ บสย. โดยการปลูกจิตสาธารณะให้พนักงานทุกคนมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีต่อสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 
  • บสย. ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
            ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ต้นราชพฤกษ์ และต้นเหลืองปรีดียาธร ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนา ชุมชน สวนสาธารณะและพื้นที่โดยรอบบริเวณที่ตั้ง บสย. สำนักงานใหญ่ โดย บสย. ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจากสำนักงานเขตห้วยขวาง ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

    
 
  • บสย. บริจาคสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโอกาส “บสย. ก้าวสู่ปีที่ 28”
บสย. ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทุนกิจกรรมโรงพยาบาล เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ในโอกาส “บสย. ก้าวสู่ปีที่ 28” จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. ร่วมบริจาคสมทบทุน จำนวน 63,920 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 163,920 บาท โดยมีนายโกศล จันทะมาต ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้แทน บสย. มอบเงินบริจาคให้แก่ ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังไม่เพียงพอ ในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย ที่พึ่งพิงใหม่ของประชาชนในด้านการรักษา ในฐานะโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจรักษาทั่วไปจนถึงเฉพาะทาง ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

   

นอกจากจะให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชนส่วนรวมแล้ว บสย. ยังให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนกับลูกค้าและชุมชนที่สำคัญเมื่อเกิดภาวะวิกฤตประสบปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการเข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้า บสย. ที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอีกด้วย
 
  • บสย. มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ให้แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในโครงการ “คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในรายการพิเศษ “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
 
 
  • บสย. ลงพื้นที่ภาคใต้เยียวยา SMEs หลังพายุ “ปาบึก”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บสย. และทีมงานสำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน-ล่าง ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายปกรณ์ พิมลวงศ์ บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด 2.นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด 3.นายวศิน พันทวีศักดิ์ บริษัท ทวีพันธ์ กลาส จำกัด 4.นายชัยวิระ ฉัตรจริยเวศน์  และนางชื่นสุข ฉัตรจริยเวศน์ บริษัท ข้าวไทยฉัตรรุ่งเรือง จำกัด พร้อมให้ข้อมูลมาตรการเยียวยาเร่งด่วนของ บสย. 2 มาตรการคือ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี สำหรับผู้ประกอบการSMEs ที่ขอใช้สินเชื่อจากธนาคาร และ มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 6 เดือน สำหรับลูกค้า บสย.ที่ครบกำหนดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน-ล่าง เร่งตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม และประสานงานกับธนาคารต่างๆ อย่างใกล้ชิด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 

 
 
  • บสย. ปันน้ำใจ...มอบน้ำดื่มผู้ประสบภัยจังหวัดยโสธร
บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูง ในโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2562 ของ บสย. พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบน้ำดื่มอีกจำนวนหนึ่งให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2562  

 


 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้