บสย. ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “สร้างงานสร้างอาชีพ” ภายใต้กิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 ครั้งที่ 3


บสย. ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “สร้างงานสร้างอาชีพ” ภายใต้กิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 ครั้งที่ 3 บสย. ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “สร้างงานสร้างอาชีพ” ภายใต้กิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 ครั้งที่ 3
นายวิรชาติ อินทร์กง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรมขนาด (บสย.) ร่วมกับนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาชิกเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายคนพิการแห่งประเทศไทย “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพ และมีรายได้” ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อกลุ่มคนพิการ ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวปาณสิญา ยุกตะเสวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “อาชีพอิสระและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพื่อจุดประกายให้คนพิการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ เกิดช่องทางการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้ตามความถนัดของตนเอง และยังกระตุ้นให้คนพิการเกิดความสนใจตื่นตัวในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้ง บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ร่วมเปิดบูทหมอหนี้ เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านกานเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แก่ผู้พิการที่สนใจจะดำเนินธุรกิจในอนาคต ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
 
ทั้งนี้ การสนับสนุน ให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อกลุ่มคนพิการ ครั้งที่ 3 (จากทั้งหมด 6 ครั้ง) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน..

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้