โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้พิการ ปี2563


โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้พิการ ปี2563 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้พิการ ปี2563

1. การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ
ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน...
 
กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ
 
1.1 บสย. จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ (จังหวัดราชบุรี)
นางสาวพูลสิริ จันทร์เสวี ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมเปิดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวกรภัทร์ สิทธิวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานเขตภาคตะวันตก บสย. และผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาต (กอช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ ความรู้ด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน และการออม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดราชบุรี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่เครือข่ายคนพิการ จ.ราชบุรี ซึ่งกลุ่มผู้พิการถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่กำลังพัฒนาซึ่งกำลังมองหาโอกาสและการเข้าถึง รวมถึงการเข้าถึงด้านการเงินในระบบ โดยกิจกรรมนี้จะทำกับกลุ่มผู้พิการต่อเนื่องอีก 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องราชาบุรี สถาบันพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 

 

 

 


1.2 บสย. จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ (จังหวัดกาญจนบุรี)

นางสาวกรภัทร์ สิทธิวงศ์ ผู้จัดการ สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น และนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมเปิดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ ครั้งที่ 2 จ.กาญจนบุรี โดย บสย. ได้บรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ผู้แทนจากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) สอนการเรียนรู้วิธีการออมเงิน และผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายอานนท์ ภวะวิจารณ์ เจ้าของฟาร์มปลาทับทิมครบวงจร ร่วมแนะนำแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี นำไปต่อยอดการเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยกิจกรรมนี้จะจัดให้ความรู้กับกลุ่มคนพิการต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 
  

1.3 บสย. ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “สร้างงานสร้างอาชีพ” ภายใต้กิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 (สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย)
 
นายวิรชาติ อินทร์กง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรมขนาด (บสย.) ร่วมกับนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาชิกเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายคนพิการแห่งประเทศไทย “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพ และมีรายได้” ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อกลุ่มคนพิการ ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวปาณสิญา ยุกตะเสวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “อาชีพอิสระและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพื่อจุดประกายให้คนพิการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ เกิดช่องทางการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้ตามความถนัดของตนเอง และยังกระตุ้นให้คนพิการเกิดความสนใจตื่นตัวในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้ง บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ร่วมเปิดบูทหมอหนี้ เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านกานเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แก่ผู้พิการที่สนใจจะดำเนินธุรกิจในอนาคต ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
 

 
  


1.4 บสย. - มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมเปิดเคล็ด (ไม่) ลับ กว่าจะเป็น “เอนกฟาร์มนกกระทา” ในกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อคนพิการ (จังหวัดอ่างทอง)
 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ จ.อ่างทอง ครั้งที่ 4 โดยมีนายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานเขตภาคกลาง บสย. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายเอนก สีเขียวสด เจ้าของ บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จกว่าจะมาเป็น “เอนกฟาร์มนกกระทา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มคนพิการ จ.อ่างทอง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงิน จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) โดยรับเกียรติจากนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย และนายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ (โรงเรียนวัดท้ายย่าน) อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
 


 


 

1.5 บสย. จับมือมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมปอกเปลือกตำนาน “วุ้นมะพร้าวแม่ละมาย” ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้ง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 โดยมีนายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานเขตภาคกลาง บสย. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ หจก. แม่ละมาย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปอกเปลือกตำนาน “วุ้นมะพร้าวแม่ละมาย” ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้ง เพื่อจะเป็นขนมหวานระดับส่งออก และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มคนพิการ จ.สุพรรณบุรี อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงิน จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) โดยรับเกียรติจากนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย และพันจ่าเอก กิตติภูมิ สืบสาย นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 

 

 
 

1.6 บสย. - มูลนิธิคนพิการไทย แนะเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Line ให้สนุก ในกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 เพื่อเพื่อคนพิการ (จังหวัดเชียงราย)
 
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พระครูประดิษฐ์กรณีย์ เจ้าอาวาสวัดโป่งมอญ และนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย
เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ จ.เชียงราย ครั้งที่ 6 โดยมีนายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน บสย. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมจับมือผู้ประกอบการลูกค้า บสย. คุณปริศนา คำขอด ประธาน บริษัท ฮัก ณ เชียงราย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสับปะรดนางแลแปรรูปแบรนด์ “ฮัก ณ เชียงราย” ร่วมแนะนำเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Line ให้สนุก อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณ จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดโป่งมอญ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 

 
   


1.7 บสย. จับมือ เทศบาลบางบัวทอง จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ (จังหวัดนนทบุรี)

นายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตนครหลวง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับแนวทางการจัดงานจากกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นต้นแบบ โดยมีนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการลูกค้า บสย. คุณทินพันธุ์ วัฒนอัครโภคิน กรรมการผู้จัดการ บจก. สยาม ดีเสิร์ท ผลิตภัณฑ์ เฉาก๊วย แบรนด์ “เต็งหนึ่ง” เล่าประสบการณ์กว่าจะเป็น “เต็งหนึ่ง” ในวันนี้ และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มคนพิการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บางบัวทอง กว่า 100 คน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณ จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) ณ ศาลาการเปรียญวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

 
 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้